אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק ג' / שבעה היכלות דס"א

שבעה היכלות דס"א

836. כתוב, והמה כאדם עברו ברית, שם בגדו בי. מי יגלה עפר מעיניך אדה"ר, שהקב"ה ציווה לך מצווה אחת ולא יכולת לעמוד בה, משום שהתפתית על הדברים הרעים שהסיתך אותו נחש הרע. כמ"ש, והנחש היה ערום. וע"כ התפתית אחריו, והסיבותָ מיתה לך ולכל התולדות היוצאים ממך. כל מי שמתפתה אחריו ויורד אליו, ברגע אחד יאבד אליו, שייפול לרשותו.

837. דוד, היה קיומו תקוע במקור מים הנובעים, בבינה, כי דוד הוא המלכות שלמעלה מחזה, ששם מקום בינה, שממנה חיותו וקיומו. וכשנדחה לארץ אחר, בבורחו מפני שאול, וציערו אותו, ולפי צערו נדחה מארץ הקדושה, שנפל ממדרגתו, שהיא ארץ הקדושה, ואע"פ שירד ממדרגותיו למדרגה תחתונה, עמד בקיומו, ולא נכנס לס"א ונשמר ממנו. כמ"ש, ואולם חַי ה' וחֵי נפשך, כי כְפֶשַׂע ביני ובין המוות. כי ירד ממדרגותיו עד שהיה בו השיעור הזה בינו ובין המוות. שהוא הס"א, שנקרא מוות. ואשרי חלקו מי שנשמר מצד הרע הזה, ומכל המדרגות של צד ההוא, הנמצאות בעולם.

838. כי כמה בחינות ומדרגות יש ליצה"ר, שהן: שטן, מלאך המוות, יצה"ר. שאע"פ שנקרא בשמות אלו, יש לו במיוחד שבעה שמות: שטן, טמא, שונא, אבן מכשול, ערל, רע, צפוֹני. אלו הם שבעה שמות, כנגד שבע מדרגות של היכלות שלו, שכולן מצד הטומאה. וכנגד אלו, שבעה שמות, שהגיהינום נקרא בהם, שהרשעים נידונים שם: בור, שחת, דוּמה, טיט היָוֵון, שאול, צַלמוות, ארץ תחתית. שבעה מדורים של הגיהינום, כנגד שבעה שמות שיש ליצה"ר. ושבעה היכלות דס"א, נקראים באותם השמות של שבעה מדורי גיהינום.

839. כמו שיש מדרגות והיכלות בצד הקדושה, יש ג"כ לצד הטומאה. וכולם נמצאים ושולטים בעולם בצד הטומאה. וע"כ יש שבעה היכלות כנגד שבעה שמות הגיהינום, שנקראים באותם השמות של שבעה מדורי גיהינום, וכולם עומדים לדון ולטמא לאלו רשעי עולם שהתדבקו בהם. ולא נשמרו דרכיהם מהם, כשהם בעוה"ז.

840. כי מי שבא להיטהר בעוה"ז, בצד הטהרה, מטהרים אותו במקום שנקרא האמונה, במלכות דקדושה. וכמה מדרגות וממונים, כולם עומדים לקרב בני אדם לעבודת הקב"ה, ולטהר אותו. ומי שבא להיטמא, מטמאים אותו בצד האחר, הטמא, אשר כמה מדרגות וממונים, שכולם עומדים לטמא בני אדם.

841. מי שיקרב אליהם ובא להימשך אחר צד הרע, עליו כתוב, מי גבר יחיה ולא יראה מוות ימלט נפשו. מי הוא האדם שנברא בעולם, ולא יראה את המוות, שכל העולם נמשכים אחריו, את מלאך המוות. כי כשבא לתת חשבון לפני אדונו, כשבא להסתלק מהעולם, מטרם שייפטר מעוה"ז, רואה את מלאך המוות.

842. ואלו שבעה היכלות, שהם שבעה מדורי גיהינום, נקראים 12 חודש. כמו שיש לצד האמונה, המלכות, 12 חודשים של מדרגות הקדושות, כן יש לס"א 12 חודשים, שהרשעים נידונים בהם, והנשמות של הרשעים נידונים בהם. אשרי חלקם של צדיקים, שנמנעו רגליהם מהם בעוה"ז, ולא קרבו לשעריהם, כדי להינצל מהם בעולם ההוא. שלא יהיו נידונים תחת ידיהם בגיהינום.

חזרה לראש הדף
Site location tree