אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק ג' / היכל שני דס"א שחת כנגד טמא דיצה"ר

היכל שני דס"א שחת כנגד טמא דיצה"ר

853. היכל שני דס"א. היכל חשוך יותר מההיכל הראשון. נקרא שחת, כנגד השם של יצה"ר, שנקרא טמא. כי ההיכל הראשון, נקרא בור, כנגד השם של יצה"ר, שנקרא שטן. וזה נקרא שחת, כנגד השם של יצה"ר, שנקרא טמא. בהיכל הזה יש שלושה פתחים.

854. הפתח הראשון. בו עומד ממונה אחד עַסְטירי"א. וכמה אלף ורבבות מלאכי חבלה תחתיו. הוא עומד על כל אלו שמשחיתים דרכם לשפוך זרע על הארץ, או שמוציאים זרע שלא כדרכו, או לכל אלו שזונים בידיהם. אלו הם שאינם רואים פני השכינה כלל, אלא הממונה הזה שבצד הטומאה, יוצא בזמן ההוא, וכמה אלף ורבבות שעימו, כולם מתאספים על האדם ההוא, לטמא אותו בעוה"ז. ואח"כ, כשיוצא נשמתו ממנו מעוה"ז, הממונה הזה, וכל אלו שעימו, מטמאים נשמתו, ואוחזים בה, ומביאים אותה להיות נידונה ביניהם.

855. ואלו מלאכי חבלה נקראים שִׁכבת זרע רותחת, שכל הרגזנים הטמאים עומדים כולם על זה, כי כולם עומדים ושורים על האדם, בזמן ההוא שמחמם עצמו, והם מחממים אותו לתשוקה זו, ואז לוקחים התשוקה ההיא, והזרע ההוא שנשפך לארץ, ומתחזקים בו ומעלים אותו למעלה, וגורמים שברית זה, שלמעלה, יסוד, ישתעבד בצד הטומאה. ליהנות אותם ולחזקם.

856. הפתח השני. בו עומד הממונה טַסְקיפָ"ה, ממונה על כל אלו שמשחיתים דרכם, ואינם שופכים זרעם על הארץ, אלא ששופכים זרעם בבהמות, או באיסורים החמורים שבתורה, כגון עריות. הממונה הזה וכמה אלף ורבבות שעימו, כולם עומדים עליו לדון אותו, כמו הנידונים בפתח הראשון.

857. הממונה הזה בידו כוס התַרְעֵלה, כוס חמתו. וכל אלו הרוגי ב"ד שנהרגו או נענשו על העבירות האלו, כולם נעקרו מאלו צדדי הטומאה, ואין להם חלק בהם, ולא בכוס התרעלה, משום אותו כוס אחר, ששתו תחילה, שב"ד השקה אותם קודם מיתתם. ומיתתו ע"י ב"ד הוא כפרתו.

858. וכל אלו שלא שתו הכוס של ב"ד, שלא הומתו ע"פ ב"ד, שיעקר אותו מכוס התרעלה, אח"כ, כשיוצא נשמתו מעוה"ז, הממונה הזה וכל אלו שעימו, אוחזים בו, וזהו יום המר, ורוותה הנשמה מכמה דינים משונים אלו מאלו.

859. בהיכל הזה נמצא הרוח ניאציריא"ל, מהרוח החזק הזה יוצאות שלוש טיפות מרות, הנופלות בכוס התרעלה: חצץ, מר המוות, קוּבַּעת. ואלו ג' טיפות נופלות אח"כ מהכוס לחרב של מלאך המוות הממית בני אדם.

860. הפתח השלישי. בו ממונה סְנַגְדיא"ל. ממונה על כל אלו שהכניסו ברית הקודש באישה אחרת, שמצד אל נכר, וכל אלו המשחיתים דרכם בזה, ומשקרים באות ברית קודש, הממונה הזה וכל הממונים שעימו, כולם מציירים בתוכם ציורים של אלו הנשים הטמאות, שנטמא בהם ברית הקודש, וכולם נרשמו לפניו, כשהאדם יוצא מעוה"ז, ומטמאים אח"כ לרוח ההוא.

861. וההיכל הזה, בו תלויים כל סודות הכישוף להמית בני אדם טרם שיגיע זמנם, וכל הכשפים שבני אדם משמשים בהם תלויים כאן. אלו העושים כשפים להיטמא בהם, כמו בלעם, שהיה מכשף בכשפיו, היו נטמאים תחילה בטומאת זרע רותחת ששפכו בבהמה. ומשום זה נידון בלעם בו בשכבת הזרע הרותחת. וע"כ נקרא היכל שחת טמא.

862. ובהיכל ההוא יש רוח סַרְטַי"א, ממונה תחת הרוח שלמעלה. וכמה אלף ורבבות תחתיו. וכולם עומדים על המילה היוצאת עם רוחו של אדם בחלום מהצד הקדוש. רוח הטומאה הזה, וכל אלו מעוררי דין שעימו, כולם יוצאים ומתחברים במילה ההיא, ויורדים אליה ומתחברים עימה, כדי להכחיש דבר ההוא ממנו, ומודיעים לו במקומה דברים אחרים, דברי שקר עם דבר אמת.

863. כך דרכו של משקר, שאם אינו לוקח דבר אמת, אינו יכול לתקן את שקריו, שיאמינו לו. אף כאן אלו, כיוון שמתערבים בדברי אמת, שראה בחלומו, ומכחישים אותם ממנו, מודיעים לו אח"כ דברי אמת, כדי לקיים דברי שקר שמודיעים לו. לאח"כ מתפשט הדבר באלו הרוחות התחתונים למטה, שאין להם קיום ואינם מתקיימים. ומודיעים הדבר בעולם לכמה צדדים ולכמה מינים.

864. מההיכל הזה יוצאים שני רוחות,המתהפכות פעם לגברים ופעם לנשים. ואלו הולכות ומשוטטות בעולם באוויר, וצוחקים בבני אדם בחלום, ונראות להם כנשים יפות במראה החלום. ולוקחים את התשוקה של האדם. וכן לנשים הן נראות כגברים. ואלו נקראות רעה ונֶגע, כמ"ש, לא תאונֶה אליך רעה, ונֶגע לא יקרב באוהלֶך.

865. ואלו, רעה ונגע, נקראים רוחות תחתונים, שיוצאות משלהבת אש. כי כשנוסעים אלו הרוחות שלמעלה בתוך ההיכל, יוצאות שתי שלהבות אש, ומשוטטות בעולם, ונעשה מהן אלו ב' רוחות,
רעה ונגע. והכול בצד של הטומאה. אשריהם הצדיקים, שמנעו את עצמם מצדדים אלו, ונשמרו מהם. וע"ז כתוב, לשמורך מאישה זרה.

חזרה לראש הדף
Site location tree