אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בלק / והתאספו בני הישיבה לעיין בדינו [אתכנשו בני מתיבתא לעיינא בדיניה]

והתאספו בני הישיבה לעיין בדינו [אתכנשו בני מתיבתא לעיינא בדיניה]

19. יהושוע בן יהוצָדָק צדיק גמור היה. איש שהיה נכנס לִפְנַי ולִפְנים, והעלו אותו לישיבה של הרקיע. והתאספו כל בני הישיבה שם לעיין בדינו. וכך דרכיה של אותה ישיבה של הרקיע, כשמכניסים רוחו של אדם לדין, יוצא כרוז ומכריז, היכנסו כל בני הישיבה לחדר נסתר. וב"ד מתאסף.

20. ואותו הרוח של האדם עולה ע"י ב׳ ממונים. כיוון שנכנס, הוא מתקרב לעמוד אחד של שלהבת לוהטת העומד שם, ומתלבש ברוח האוויר הנושב בעמוד ההוא. וכמה הם העולים שם, כי כל אלו העוסקים בתורה ומחדשים בה חידושים, מיד נכתבים לבני הישיבה אלו הדברים. אז כל בני הישיבה באים לראות אותו. ואלו ב׳ ממונים, יוצאים ומעלים אותו לישיבה של הרקיע, והוא מתקרב מיד אל אותו העמוד, שמתלבש שם בלבוש.

21. אחרי שמתלבש, נכנס אל הישיבה, ובני הישיבה רואים אותו. אם הדברים שחידש הם כראוי, אשרי הוא. כי כמה עטרות נוצצות מעטרים אותו כל בני הישיבה. ואם דבר אחר הוא, שאינו לפי דרכי הקדושה, אוי לו לאותה בושה, דוחים אותו לחוץ, ועומד אצל העמוד, עד שמכניסים אותו לדין.

22. ויש אחרים, שמעלים אותם שם בשעה שהקב״ה במחלוקת עם בני הישיבה, אם הדבר מותר או אסור. ואומרים, מי יוכיח ההלכה? הרי פלוני החכם שבעוה"ז, יבוא ויוכיח הדבר, כיצד היא ההלכה. אז מעלים אותו החכם לשם, והוא מוכיח אותה ההלכה בין הקב״ה ובין בני הישיבה. ויש אחרים שמעלים אותם לשם לדין, ודנים אותם שם לברר אותם וללבן אותם.

23. א"כ נמצא, שהאדם נפטר ומסתלק מהעולם בלא דין. ואם הוא מסתלק בדין, שכבר דנו אותו למעלה, למה הוא נידון פעם שנייה, בישיבה של הרקיע? כי ודאי שהאדם מסתלק בדין מהעוה"ז, אבל מטרם שייכנס למחיצתם של הצדיקים, מעלים אותו לדין פעם שנייה, ונידון שם באותה ישיבה של הרקיע.

24. ובישיבה של הרקיע עומד אותו הממונה של הגיהינום להשׂטין. אשרי מי שזכה בדין, ואם לא, אותו הממונה של הגיהינום לוקח אותו, בשעה שמוסרים אותו לידו, וקולע אותו משם למטה כמי שקולע אבן בקֶלע. כמ"ש, ואת נפש אויביך יְקַלְענה בתוך כף הקלע. ומשליך אותו לגיהינום, ומקבל עונשו כפי מה שנידון.

25. ויראני את יהושוע הכוהן הגדול עומד לפני מלאך ה'. שהעלו אותו לדין, לתוך אותה ישיבה של הרקיע, בעת שנפטר מהעולם. עומד לפני מלאך ה׳, לפני אותו נער, המלאך מט"ט, ראש הישיבה בישיבה של הרקיע, והוא חותך הדין על הכול.

חזרה לראש הדף
Site location tree