אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 28. ארץ יָראה ושָקטה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

28. ארץ יָראה ושָקטה

אמר רבי חזקיה, מאי דכתיב "משמים השמעת דין, ארץ יראה ושקטה", אם יראה למה שקטה, ואם שקטה למה יראה, אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה, כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב "ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי", ה"א יתירה למה לי, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשי בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה אתם מתקיימין, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו (שבת פח.).

ויש להבין מהו הדין שכתוב "משמים השמעת דין", מהו פירושו של דין. הנה ידוע שסיבת הבריאה היא מטעם שרצונו להטיב לנבראיו. אלא מטעם שתהיה דביקות, שהוא ענין השתוות הצורה, נעשה הצמצום, שהוא בחינת הסתר, שבמקום הקבלה נעשה דין, שאין השפע נמשך שלם, רק בתנאי שיכול לכוון בעל מנת להשפיע. וזה פירוש "משמים השמעת דין" הזה. ומשום זה ארץ יראה.

ארץ נקראת מלכות שהיא בחינת כלי קבלה, שארץ היא מלשון רצון, כמו שאמרו חז"ל על פסוק "תדשא הארץ דשא", שרצה לעשות רצון קונה. ומה היא היראה שלה, אולי לא תוכל לכוון בעל מנת להשפיע, כי מלכות נקראת, כנסת ישראל, שפירושה שהיא כוללת את כלל ישראל, שכל הנשמות נמשכות ממלכות. ובזה שכל הנבראים נמשכים מבחינת הקבלה והדין שנשמע מהשמים, שאסור לקבל בעל מנת לקבל, רק בעל מנת להשפיע, ואיך יוכלו התחתונים לכוון בעל מנת להשפיע.

לפי זה יוצא שכל מעשי בראשית, שהיו על ענין להטיב לנבראיו, הלא הנבראים אינם יכולים לקבל מזה כלים. נמצא שכל מעשי הבריאה יהיו בחינת "תוהו ובוהו".

צריך להבין מהו הפירוש, "ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו", לאיזה תוהו ובוהו הוא יחזיר אותם. ולפי זה שכתב האר"י ז"ל שהשבירה שהיתה בעולם הנקודים, שהכלים נשברו, מטעם שקיבלו בעל מנת לקבל. ואחר כך בא עולם התיקון הנקרא אבי"ע, ותיקנו את הכלים, שיהיו בעל מנת להשפיע.

וכל התיקונים האלו שהם בעל מנת להשפיע, הנבראים צריכים לעשות את אלו התיקונים, בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג. אבל איך אפשר להתחתונים, שנבראו בטבעם אך לקבל, איך הם יוכלו ללכת נגד הטבע שלהם. לכן ארץ, שהיא המלכות, יראה, שלא תוכל להשפיע משהו לתחתונים, מסיבת הפירוד והשנוי צורה שיש להתחתונים.

אלא בכדי שתהיה להתחתונים עצה איך להפוך את הכלי קבלה, שיהיה בעל מנת להשפיע, ברא התורה, כמו שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין" (קידושין ל:). שיש עצה בכח התורה להכניע את הרע, כמו שאמרו חז"ל "המאור שבה מחזירו למוטב". וזה פירוש שתנאי התנה עם מעשי בראשית, אם ישראל מקבלים את התורה אתם מתקיימין, היינו שאז תקויים מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו, היינו כמו שהיה בעולם הנקודים.

לכן כשישראל קיבלו את התורה, "שקטה", מטעם שעל ידי התורה יכלו לתקן את הכלי קבלה בעל מנת להשפיע. "שקטה", מטעם שעכשיו יתקיים הטוב והעונג, שנקרא מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו.

חזרה לראש הדף
Site location tree