אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 63. אתם נצבים היום (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

63. אתם נצבים היום (א')

"אתם נצבים היום כלכם". מלמד שכינסם... להכניסם בברית (רש"י). "כלכם" פירושו, שכולם נכנסו בערבות ("אור החיים" הקדוש).

מקשים, מדוע מתחיל ברבים "כלכם", ואחר כך לשון יחיד "כל איש ישראל". הכונה, "כלכם", נכנס בכל איש ישראל, היינו שכל איש ישראל יהא כלול מכלכם, כמו שכתוב "ויחן העם תחת ההר",כאיש אחד בלב אחד. היינו שיש אהבת ישראל, אז יכולים להצליח, כמו שכתוב "חבור עצבים אפרים הנח לו".

האדם הוא עולם קטן והוא נכלל מכל העולם. וצריך להגיע לדרגת יחיד, כמו שכתוב"זכה, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות" (קידושין מ:). לכן כשהאדם מכניס את כל הפרטים "ראשיכם ושבטיכם", שכולם צריכים להכנס בברית, היינו להגיע, שיהיה עובד ה' "בכל לבבך - בשני יצריך". כלומר שאפילו הבחינות השפלות שבאדם, גם כן צריכות לקבל תיקון.

"למען הקים אֹתךָ היום לו לעם, והוא יהיה לך לאלקים". כלומר שהאדם יבוא לידי השגה זאת, שהוא נמצא ברשות היחיד.

חזרה לראש הדף
Site location tree