אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 210. מעשי אדם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

210. מעשי אדם

בלי התפעלות בגוף אי אפשר להבחין באדם שיעשה איזה מעשה. אם כן, "ישב ולא עבר עבירה כאלו עשה מצוה". אין לומר שענינו, שהאדם מקיים הרבה "לא תעשה" בכל יום ויום. למשל האדם יכול לומר, היום לא רצחתי, ולא גזלתי, ולא גנבתי, וכדומה. אלא אין כל הלאוין עושין התפעלות בגוף, אם אין האדם חושב עליהם. ורק אלא דווקא במקום שהאדם חושב עליהם, היינו שיש לו ההזדמנות לעשות, ואינו עושה מטעם ציווי ה', אזישייך לומר שקיים את אלו המצוות לא תעשה.

אבל בלי שום תנועת הגוף במחשבה או בדיבור, או במעשה, אין מקום לומר שקיים את הלאו בלי הרגשתו וידיעתו. כי כל מה שאנו מדברים מהאדם, הוא רק מהתפעלותו והרגשתו. אבל אם אין האדם נמצא במקומות האלו, לא שייך לומר כל אלו הבחינות. כי בדרך כלל עיקר העבודה מתבטא מכבישת היצר, או מבחינת העשיה, או מבחינת הלא תעשה, ובהם נוהג הענין של כבישת היצר. ולזה רמזו, "אל יאמר אי אפשי בבשר חזיר אלא אפשי והתורה אסרה".

ואם כן יש ד' בחינות: א) שקשה לו להתגבר על התאוה ועושה את מעשה האסור. ב) שאינו עושה, מטעם מה יאמרו הבריות, שהוא אדם שיש לו חזקת כשרות ופתאום יוודע ברבים קלונו. ג) מתגבר על היצר, מטעם שהתורה אסרה, אבל אינו שמח בזה שהתורה אסרה, ויש לו יסורים מהאיסור שבתורה. ד) שהוא שמח בזה שמקיים עכשיו ציווי המלך.

חזרה לראש הדף
Site location tree