אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 212. בחינת היכל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

212. בחינת היכל

הסולם - פקודי (דף קנ"ד)

היכל א' "לבנת הספיר" שזה יסוד דמלכות (היכל נקרא מלכות).

"אשת חיל" נקראת מלכות דאצילות. "אשת זנונים" נקראת מלכות דטומאה.

ובאותו זמן ישראל נתדבקו באשת זנונים, וה' אמר להושע ליקח אשת זנונים כדי לדעת במה נתדבקו ישראל, שהיא בחינת המשכת החכמה מלמעלה למטה.

היכל דלבנת הספיר הוא הראשון שעליו נאמר "ויראו אתאלקי ישראל", שבמלכות נוהג ענין ראיה. הממונה על ההיכל העומד בפתח נקרא טהריאל. ואם הנשמה לאחר פטירתו מעולם הזה זכאית, הוא נותן להכנס. ואם הנשמה אינה זכאית, אזי הממונה של הסטרא אחרא מכניס אותה לתוך היכלות דטומאה ונדונית י"ב חודש.

וכמו כן הממונה של הקדושה, אם היא "תפילת רבים", הוא מכניס התפילה. ומתעכבת שם עד שעשו שם כל התפילות עטרה בראש צדיק ח"י העולמים, הנקרא יסוד.

ואם היא "תפילת יחיד", אם היא "יפה", הוא מכניס אותה, ואם לאו הוא דוחה אותה לחוץ. ועומדת ברקיע התחתון, מאלו הרקיעים שלמטה, המנהיגים בעולם. ושם עומד ממונה הנקרא סהדיאל, ולוקח את כל התפילות הפסולות, וגונז אותן, עד שהאדם חוזר בתשובה.

ואם האדם חוזר בתשובה ומתפלל תפילה טובה, אזי הממונה לוקח את התפילה הפסולה ומעלה אותה לתפילה הטובה, ומתערבות יחד, ונכנסות לפני המלך הקדוש. ולפעמים, אם האדם נמשך אחר הסטרא אחרא, אז הממונה של הסטרא אחרא לוקח את התפילה, והוא מזכיר עוונותיו של האדם לפני הקדוש ברוך הוא, ומשטין עליו.

למעלה מפתח של היכל הזה, יש פתח אחד שחפר הקדוש ברוך הוא מדינים דמפתחא. ונפתח שלש פעמים ביום, היינו שמאירים שם ג' קוין, ואינו נסגר הפתח. כולם צריכים רשות ליכנס, חוץ משערי דמעות, שלא ננעלו. וכשהתפילה ההיא עולה, אז מלאך, הנקרא אופן ושמו ירחמיאל, לוקח את התפילה שבדמעות מתקשרת למעלה.

חזרה לראש הדף
Site location tree