אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 245. עזרת ה'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

245. עזרת ה'

אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו, ממילא הוא ישאר תמיד בשיפלותו. ולא יקויים בו, "אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו", בסוד "ה' יגמור בעדי", אלא כל העולם מפרנסים לו ויהיה תמיד נצרך לבריות. מה שאין כן מי שהולך בדרך ה' ולא בדרך העולם, אזי הוא זוכה למציאת חן בעיני ה' יתברך.

וזהו דווקא מי שזקוק לעזרת ה' יתברך, כמו שכתוב "הבא לטהר מסייעין אותו" (שבת קד.). ופירשו בזהר הקדוש, "במה, בנשמתא", שה' יתברך נותן לו נפש קדושה. ועם כח הזה הוא יכול לטהר את עצמו.

וזה פירוש "זכה יתיר יהבין לו רוחא", היינו כל פעם הוא רוצה להיות יותר זך, היינו יותר טהור. וכח הסיוע של "הנפש" אינו מספיק לו רק בשביל הטהרה שהוא חושב שחסר לו, מטרם שקיבל את הנפש דקדושה. מה שאין כן לאחר שקיבל את הנפש דקדושה, הוא מרגיש שיש לו עוד מקום לעבוד בעבודת הטהרה, וכח הסיוע שקיבל אינו מספיק לו להכריע את הצד הטהרה. לכן הוא מתפלל ומבקש שוב עזרה מהשמים.

אזי במצב זה מוכרחין לתת לו כח יותר גדול ממה שנתנו לו מזמן. לכן נותנין לו עכשיו בחינת "רוח". וכן הלאה, עד שנותנין לו את כל הנרנח"י שבנשמתו.

חזרה לראש הדף
Site location tree