אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 246. ענין שקלים (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

246. ענין שקלים (ב')

להבין את ענין השקלים, שזהו מהדברים שנתקשה משה. ברש"י, "הראה לו כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו כזה יתנו". ויש להבין, מדוע נתקשה בה יותר משאר דברים. ויש להבין ענין זה דהתורה היא נצחית, ומה שייך בזמן הזה ענין שקלים. וגם מהו הענין של מחצית דוקא.

הנה מחצית השקל נקרא "בקע לגלגולת". ובזהר (נשא קכ"ח ע"ב) כתוב, "וכל גוגלתא יהבין אגר חיורתא לעתיק יומין, כד עאלין בחושבנא תחות שרביטא, ולקבל דא בקע לגלגולת לתתא, כד עאלין בחושבנא". ואאמו"ר זצ"ל פירש, שגלגלתא נקרא "התחלה". "בקע" נקרא שבירה. "חיורתא" פירושו לבן, שהיא בחינת אמונה ודבקות. וזהו יהיב שכר הלבן, שהוא בחינת דבקות לעתיק יומין.

ולפרש את דבריו, "כי התורה נכתבה אש שחורה על גבי אש לבנה". וענין שחור הוא הזמן של הסתרות ודינין, הנראים לאדם שהם מפריעין לעבודת ה'. שבזמן שבא לאדם מחשבות זרות, אזי הן מונעות אותו מלתת כוחות ויגיעות בעבודה, ובא חס ושלום לידי הפסק אמונה, ונפרד מדבקותו יתברך. וזה המצב נקרא "זמן של שחרית".

ובזמן שהוא מתגבר על מצבו וממשיך אור עליון, זה נקרא בהירות ובחינת לבן. ונמצא שעל ידי זה שיש לו ההסתרות, שנקרא שחרית, הוא נזקק להמשיך את האור העליון. נמצא שזה הוא הגורם שיזכה למדרגות גבוהות.

ענין מחצית השקל: מדוע לא נתנו שקל שלם אלא מחצית דוקא. בזהר הקדוש פירשו שענין מחצית הוא "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל". מבואר שם בהסולם, שכל מדרגה יש ימין ושמאל, שענין שקל הוא בחינת מאזנים, לשקול, שלא יהיה יותר חסדים מחכמה, ולא יותר חכמה מחסדים, עיין שם.

ויש להבין זה גם על דרך הפשוט, היינו שזה ידוע אין אדם עושה שום תנועה, אלא אם הוא שוקל את הכדאיות שלה, אם הוא ירויח משהו, אז בכוחו לעשות תנועה, אחרת הוא במצב המנוחה. ובזמן שהאדם רוצה לעשות איזו תנועה בעל מנת להשפיע, אם הוא מתחיל לשקול את הכדאיות שלה, אז הגוף מתנגד לו, כיון שלא רואה מה הוא יכול להרויח, אם הוא יעשה בעל מנת להשפיע.

אז אין לו עצה אחרת אלא תפילה, שזה ענין מה שאמרו חז"ל, "תפילה עושה מחצה", כי על זה נאמר, ה' עוזר לנו, שדרשו חז"ל, "אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו". נמצא, שאין האדם יכול ליתן אלא מחצית, שהוא תפילה. ומחצית השניה הקדוש ברוך הוא נותן.

לכן נאמר, "העשיר לא ירבה". מי שהוא עשיר בדעת ובמידות, לא יכול לפעול שום דבר, אלא תפילה, כי בלי עזרה מה' אינו יכול לו. והדל, מי שאין לו שכל ודעת ומידות טובות, לא ימעיט מליתן תפילה. היינו בזה כולם שוים, שכולם צריכים שה' יעזור, שנוכל לעשות איזו תנועה בעל מנת להשפיע. לכן אין לתת רק מחצית השקל, היינו לאחר ששקל בדעתו, שרוצה לעשות בעל מנת להשפיע, אז צריך לתת מחצית, היינו תפילה, ש"תפילה עושה מחצה".

חזרה לראש הדף
Site location tree