אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 247. המקפיד על חלוקו להפכו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

247. המקפיד על חלוקו להפכו

"ואמר רבי יוחנן איזהו תלמיד חכם שמחזירין לו אבידה בטביעת עין, זה המקפיד על חלוקו להפכו" (שבת קיד.). ויש להבין למה דווקא במעלה זו מחזירין לו, שמכאן משמע אפילו שהוא בקי בכל מקצועות התורה ומקיים את כל המצוות, ומכל מקום אם אין לו את מדה זו כבר אין מחזירין לו. ועוד אנו רואים שבמדה זו אנשים מהשוק יותר מקפידים בזה שלא להפוך את חלוקיהם.

ויש להבין את זה על דרך המוסר. ידוע שהנפש מלובשת בהגוף, היינו שהגוף הוא החלוק של הנפש. והגוף הוא ענין הרצון לקבל, שעם טבע זה האדם נברא. ובזמן שהתלמיד חכם מקפיד את חלוקו להופכו, היינו להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז כבר יכולים להחזיר לו את אבידתו, כי אין במה לחשוד בו. היות שחשד שייך במקום שיש לו רצון לקבל, אז יכולים לומר שהוא משקר ורוצה לקבל את האבידה לעצמו. מה שאין כן בזמן שכל רצונו הוא אך להשפיע, אזי כבר יכולים לתת לו הכל, כי בודאי הוא לא משקר.

וענין חזרת אבידה אפשר לפרש על דרך שאמרו חז"ל, "איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לו" (חגיגה ד'). וענין נתינה, היינו שנותנים לו מן השמים איזו התעוררות וטעם בתורה ומצוות ואחר כך נאבד ממנו כל אתערותא דלעילא שהיתה לו. והטעם הוא משום שהוא שוטה, על דרך שאמרו חז"ל, "אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות" (סוטה ג').

וענין שטות הוא בזה, שאין האדם מסגל את מעשיו, שיהיו בהשוואת הצורה להבורא יתברך, אלא שהוא רוצה לקבל את כל התענוגים שישנם בעולם להנאת עצמו. ובזה הוא נעשה נפרד מהבורא יתברך, וממילא נאבד ממנו בחינת הקדושה שהיתה בידו. ואדם זה נקרא "רע עין".

אבל בטביעת עין מחזירים לו את אבידתו. שענין טביעת עין, היינו מלשון "טוב עין הוא יבורך", ושיעורו של טוב עין, היינו שמקפיד על חלוקו להופכו. ופירושו שמהפך את הגוף, הנקרא רצון לקבל, שהוא החלוק של הנפש, לרצון להשפיע. אז מחזירים לו את אבידתו, היינו שזוכה שוב לרוח דקדושה.

חזרה לראש הדף
Site location tree