אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 250. כל שיש בו יראת שמים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

250. כל שיש בו יראת שמים

"אמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, שנאמר "סוף דבר הכל נשמע את אלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" (ברכות ו:). ויש לשאול הלא אנחנו ראינו הרבה גדולים עמדו להם לישראל ולא נשמעו דבריהם. ועוד איזו ראיה יש מהכתוב "סוף דבר".

ויש לפרש את זה על דרך המוסר, שכוונת הפסוק לגבי הפרט בעצמו, שאם האדם רואה, שאין האברים נשמעים לו, אלאכמה שהוא עוסק בתורה ועבודה, ומכל מקום הוא עומד על מצבו הקודם, ולא זז אף משהו לטובה, אזי חז"ל נותנין לו להבין, מה היא הסיבה לזה. וזה רק בשביל שחסר לו יראת שמים, היינו בזמן שתהיה לו יראת שמים, אזי כל האברים נשמעים לו.

וזה מרומז בהפסוק "סוף דבר". כי הגוף נקרא "סוף דבר". כי הוא בחינת גבול, על דרך "סוף אדם למות", מה שאם כן על בחינת רוחני אין שום סוף. וזה פירוש ש"סוף דבר הכל נשמע", היינו שבסופו הוא ישמע, היינו שהאברים יהיה נשמעים לו בזמן שתהיה לו יראת שמים. וזה פירוש "את האלקים ירא", ואז תזכה שיהיה הכל נשמע.

ו"כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו רבינו ברכנו, אמר להם, יהי רצון שיהא עליכם מורא שמים כמורא בשר ודם. אמרו לו, רבינו עד כאן. אמר להם, ולוואי. תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם" (ברכות כח:).

ויש לשאול מה היתה שאלתם שלא הבינו, עד שלא הסתפקו דיים בברכה שברכם. ומהו שהבינו יותר מהמשל דאדם עובר עבירה, שעל ידי המשל כבר הסכימו והבינו שברכה זו דילהם, ולא צריכים לברכה יותר גדולה. וכמו כן יש להבין הלשון "תדעו" וכן הלשון "עד כאן".

והנה אאמו"ר אמר שיש ב' מיני יראות: א) יראת חטא,ב) יראת שמים. שפירושו, יש שהאדם שומר תורה ומצוות מטעם יראת חטא, היינו אחרת הוא יכול לבוא לידי חטא. ויש לפעמים, שהאדם כבר אינו מפחד שיבוא לידי חטא, שכבר זיכך את מעשיו, שיהיו הכל לשם שמים. ומכל מקום הוא שומר תורה ומצוות מטעם "שמים", זאת אומרת מטעם מצות המלך, שרצונו יתברך הוא כך, ומשום זה הוא מקיים הכל.

"יראת חטא" נקרא שהוא מקיים הכל רק בשביל עצמו, שהסיבה היא בשביל עצמו. ו"יראת שמים" נקרא שהסיבה היא בשביל שמים, שמה שהוא שומר תורה ומצוות, הוא בשביל שכך הוא רצון ה'. ובזמן שהוא שומר תורה ומצוות רק בשביל שמים, אז קשה לשמור את התורה ומצוות, כי הוא לא מבין את הנחיצות שבהדבר, על דרך שאמר שלמה המלך, "לא ירבה וכו' אני ארבה וכו'".

ובזה נוכל לפרש את המאמר הנ"ל. שהם אמרו לו "עד כאן", היינו שהם חשבו שהוא אומר להם, שיהיה להם מורא שמים כמורא בשר ודם, שכוונתו שיראת שמים שלהם תהיה בבחינת מורא בשר ודם, שפירושו יראת חטא, ששמירת תורה ומצוות היא מטעם האדם עצמו, כדי שהאדם לא יחטא.

ועל זה שאלו, "עד כאן", היינו שלמדרגה יותר של יראה אי אפשר להגיע. ועל זה השיב להם במשל, שאם אדם עובר עבירה, אומר "שלא יראני אדם". שהוא מפחד, שאם מישהו יראה הוא יכול למסרו למלכות, ושהיראה שלו כל כך חזקה, שלא יעבור אם מישהו רואה. לכן אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, תדעו שכוונתי לפנימיות הדברים, כי בזה שאני מברך אתכם, יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, זו מדרגה גבוהה.

ואמר להם, "ולואי" שתגיעו לזה, שכוונתו שיהיה עליהם מורא שמים, היינו ששמירת תורה ומצוות תהיה מטעם שמים בלבד, ובשבילכם עצמכם כבר לא יהיה שום פחד, שאולי תבואו לידי חטא, אלא כבר אתם בטוחים בעצמכם שאין מציאות לחטוא. ומה שאתם שומרים תורה ומצוות הוא רק מטעם שמים, שכך הוא רצון ה'. מכל מקום תהיה יראת שמים זו דומה כמורא בשר ודם.

ופירושו, שכמו במורא בשר ודם אתם יודעים היטב שצריכין לשמור ולהחמיר בכל מיני חומרות, שלא יעבור אף רגע אחד בלא יראה, כי אתם עומדים על המשמר בלי שום הקלות, אלא שאתם מחמירים בכל מיני חומרות שנוגע ליראת בשר ודם, כך ביראת שמים יהיה אצלכם הפחד הזה, שלא תעברו אף רגע בלי יראה זו. וזהו "הלואי", אדרבא שזוהי מדרגה גדולה מאוד, שתהיה כל היראה מטעם ה', ומכל מקום יהיה הפחד והשמירה כמו ביראת בשר ודם.

חזרה לראש הדף
Site location tree