אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 257. עבודה זרה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

257. עבודה זרה

כ"ו שבט תשכ"ב

אמר ליה רבא בר רב יצחק לרב יהודה, האיכא עבודה זרה באתרין, דכי מצטריך עלמא למטרא, מתחזי להו בחלמא ואמר להו, שחטו לי גברא ואייתי מטרא. שחטו לה גברא ואתי מטרא. אמר ליה, השתא אי הוי שכיבנא לא אמרי לכו הא מלתא דאמר רב, מאי דכתיב "אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים", מלמד שהחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם. והיינו דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן", בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעין אותו (עבודה זרה נה.).

להבין את הנ"ל על דרך המוסר יש לפרש, שעבודה זרה נקרא מי שאינו עובד את ה' אלא עובד את עצמו, שזה מכונה שהוא עובד עבודה זרה. ועבודה זרה היינו הרעיון הזה, שלא כדאי לעבוד רק לתועלת עצמו, יש במקומנו. וזה שאומר, האיכא עבודה זרה באתרין, דכי אצטריך עלמא למטרא, היינו בזמן שהאנשים צריכים להנות מהחיים שלהם, הם עוסקים בתורה ומצוות שזה גורם להם, שהתנזרו מכמה וכמה תענוגים.

"מתחזי להו בחלמא", פירוש, שהרוח הזה הנקרא רצון לקבל לעצמו, מתראה אליהם בזמן שהם חולמים. זאת אומרת בזמן הנפילה, שלא נשאר להם מרוחניותם אלא קיסטא דחיותא, כמו שכתוב "היינו כחולמים", אז יש כח להרוח הזה שהוא עבודה זרה, ואמר להו שחטו גברא, ואייתי מטרא.

חזרה לראש הדף
Site location tree