אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 264. סק דרגא בחר שושבינא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

264. סק דרגא בחר שושבינא

"סק דרגא בחר שושבינא". פירוש, לקבל חבר יותר גדול ממך, "נחית דרגא נסיב איתתא" (יבמות סג.).

היינו מי שרוצה להתחבר עם ה', היינו "רעך ורע אביך אל תעזוב", מוכרח שתהיה בו גיאות, כמו שכתוב "ויגבה לבו בדרכי ה'". ואחר כך הוא צריך לקבל עליו עול מלכות שמים, כמו שכתוב "אשת חיל מי ימצא". וזהו דווקא על ידי הכנעה וביטול, שהכוונה למעלה מהדעת, שרק אז יכול לקבל על עצמו את העול מלכות שמים.

דאמר רבי אלעזר, מאי דכתיב "הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם ה' אלקיך", עשות משפט זה הדין, ואהבת חסד זו גמילות חסד, והצנע לכת עם ה' אלקיך זו הוצאת המת והכנסת כלה (סוכה מט:).

חזרה לראש הדף
Site location tree