אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 267. באורייתא אתברי בר נש
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

267. באורייתא אתברי בר נש

"ובאורייתא אתברי בר נש הדא הוא דכתיב, ויאמר אלקים נעשה אדם, אמר הקדוש ברוך הוא לאורייתא, בעינא למברי אדם. אמרה קמיה, האי בר נש זמין למחטי ולארגזא קמך, אי לא תאריך רוגזך עליה היך יקום בעלמא. אמר לה אנא ואת נוקים ליה בעלמא, דהא לאו למגנא אתקרינא ארך אפים" (זהר שמיני, אות ב').

ויש להבין מה הענין שהקדוש ברוך הוא בעי שהתורה תעזור לו בקיום האדם, אחרת לא היה שום מציאות שהקדוש ברוך הוא יברא, עד שדרשו על הפסוק נעשה לשון רבים, שהכוונה על הקדוש ברוך הוא ביחד עם התורה.

והענין ידוע שתכלית הבריאה היא להטיב לנבראיו, ומשום זה נטבע בהאדם טבע שירצה לקבל תענוג להנאת עצמו, וזהו נקרא יצר הרע (כמבואר בהקדמה להסולם), כמו שכתוב "כי יצר לב האדם רע מנעוריו". ונקרא יצר הרע, כי בזה שהאדם רוצה לקבל תענוג, הוא מרוחק מהתענוג האמיתי, מטעם שאין לו השתוות הצורה כידוע. אלא על ידי התורה יהיה לו תיקון, שעל ידי התורה תהיה מציאות שיוכל לקבל התענוגים האמיתיים, כמו שאמרו חז"ל בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין (בבא בתרא טז).

וענין התבלין הוא כמו שאמרו חז"ל, הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו המאור שבה מחזירן למוטב (ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז). נמצא לפי זה שיש סגולה בתורה להחזיר האדם למוטב, שהכוונה על הרע שנמצא באדם, הינו הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. ובאופן כזה כבר תהיה לו בחינת דביקות ויוכל לקבל את התענוגים האמיתיים ולא יהא נקרא מקבל. נמצא לפי הנ"ל, שעל ידי התורה תהיה יכולת לקיום האדם בהעולם בזה, שהתורה תחזירו למוטב.

וזה פירוש "נעשה אדם", שדרשו אנא ואת נוקים ליה בעלמא. היינו שמצד ה' בא הרצון לקבל ומצד התורה בא הרצון להשפיע. ומב' אלה יהיה קיום לאדם בעולם, היינו שעל ידי ב' אלו יוכל לקבל כל טוב וישאר בדביקות.

חזרה לראש הדף
Site location tree