אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 271. כל אדם שיש לו חן
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

271. כל אדם שיש לו חן

כל אדם שיש לו חן בידוע שהוא ירא שמים, שנאמר "וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו" (סוכה מט). ויש לשאול, הלא אנו רואים שיש הרבה צדיקים שאנשים שונאים אותם. וכן להיפך, שיש הרבה חופשיים ועוברי עבירה שיש להם חן.

אפשר לפרש זה על דרך המוסר, היינו חז"ל מלמדים להאדם מדידה, שתהיה לו מציאות לידע אם יש לו יראת שמים או לא, כמו שכתוב "לידע איניש בנפשיה אי צדיק גמור הוא אם לאו" (ברכות ס"א ע"ב). אז נתנו לו סימן, אם יש לו חן בעיני השם יתברך אז לבטח גם השם יתברך נושא חן בעיניו. כמו שאמר אאמו"ר זצ"ל מה שאמר משה רבנו עליו השלום, "אם מצאתי חן בעיניך". ששאל, איך ידע משה שמצא חן בעיני ה'. והשיב, היות שמשה ראה שהשם יתברך נושא חן בעיניו, אז בטח גם משה מצא חן בעיני ה'. כי יש כלל תמיד מהבעל שם טוב זצ"ל, ה' צלך, היינו באיזה אופן שהאדם הולך עם ה' כך ה' הולך עם האדם. וזה פירוש "וחסד ה' על יראיו".

חזרה לראש הדף
Site location tree