אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 280. ענין עולם הזה ועולם הבא (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

280. ענין עולם הזה ועולם הבא (א')

אשר יקרה מפנינים וכו' ו"הנחמדים מזהב ומפז רב". ולזה אמרו, העולם הזה, היינו הדרך של הכנה, הוא רק בחינת מעבר, ששם נוהג חיי צער. אבל עולם הבא הוא דומה לטרקלין, היינו שבטרקלין נמצא כל מיני תענוגים. כמו כן בעולם הבא, הנקרא בחינת תורה בעצמה, שם כבר נמצא כל מיני תענוגים, כמו שכתוב "הנחמדים מזהב". ונקרא עולם הבא משום שזה בא אחר שעוברים את דרך התורה, הנקרא בחינת חיי צער, משום שבו נוהג ענין היגיעה.

נמצא לפי הנ"ל, שעולם הזה נקרא המצב שבו נמצא האדם בזמן שהוא מתחיל להכנס בדרך התורה. וזה המצב יש לו עכשיו, בתחילתו. לכן נקרא עולם הזה, וזה רק פרוזדור. ואחר כך, כשבא לבחינת חיי התורה עצמה, נקרא עולם הבא, שהוא נקרא מצב הבא לאחר שעבר בשלום את דרך התורה, הנקרא פרוזדור, שאז מרגישין בחינת "חיי צער תחיה". וזה נבחן עולם הזה ועולם הבא בדרך המוסר.

"למה נמשלו ישראל לזית, לומר לך מה זית אין עליו נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אף ישראל אין להם בטלה עולמית לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" (מנחות נ"ג ע"ב).

והנה אנו רואין שבזית יש שלש הבחנות, שהן עלין, ופירות, ושמן. והנה העלין הם ראוים למאכל בהמה. והפירות ראוים לאכילת אדם. אבל בזית עיקר הכונה אינו על הפרי אלא על שמן. והאדם השווה לעץ השדה, כמו שכתוב "כי האדם עץ השדה" הוא. ותחלת הפריחה היא העלין, כי האדם תיכף בתחלת עבודתו על דרך האמת, הוא מתחיל להרגיש בחינת צל, שהוא ענין הסתרה. כי אנו רואין הגשמיות שהעלין עושין צל על האדם. לכן מכנים את הצל, שהוא ענין הסתרה, בבחינת עלין.

ואחר כך כשמקבל עליו את כל הסתרות ומתגבר עצמו עליהן, נעשה מזה פירות, היינו שהעלין הם סיבה שיסובב פירי. כי לאחר הקבלת עול למעלה מהדעת, נעשה מזה בחינת מאכל, שהוא ראוי לאכילת אדם. היינו בזמן העלין, שהוא ענין הסתרות נקרא מאכל בהמה, ונקרא בחינת אמונה למאכל אדם. וכשמקבל על עצמו את כל אלה הסתרות, אז עושה מהן מאכל אדם. אבל טעם של הזית הוא מר, כי בזמן שהוא עשה מאכל מהעלין הוא מר, אבל על ידי כתיתה הוא מוציא את שמנו, שהוא בחינת תורה, הנקרא "לריח שמניך".

חזרה לראש הדף
Site location tree