אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 282. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

282. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה (ב')

מוצש"ק וישלח תשל"ג

"והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות" (אבות פ"ב). וכמו כן כתוב "והיה אם שמוע תשמעו". ויש להבין הלא אמרו, "אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס" (אבות פ"א).

אלא שכר הוא בחינת "כסף", שכל מי שעובד הוא רק בשביל שכר. ונותנין לכל אחד שכר כפי יגיעתו. וענין כסף שמשלמים עבור היגיעה הוא, שעם כסף הוא יכול לקנות כל התענוגים שלבו חפץ, כמו שאומרים עם כסף יכולים להכנס לפני ולפנים אצל המלך. זאת אומרת שהשכר הוא דבר כללי שיכולים עם זה להשיג כל התענוגים. והנה ברוחניות ידוע מה שכתוב בזהר הקדוש ובדברי האר"י ז"ל, שכל התענוגים שאנו מוצאים בגשמיות הם רק נהירו דקיק שנמשך מרוחניות, ועיקר התענוג הוא מגולה בתורה ומצוות. ומה שאנו מרגישים ההסתרה בתורה ומצוות, נמשך מכח הצמצום, שהוא לתקן את הנהמא דכסופא, שהיא בחינת השתוות הצורה, מבחינת מה הוא רחום אף אתה רחום. לכן כשאדם זוכה ובא לידי מדרגה שכל מעשיו הם לשם שמים, אז בשיעור שהוא יכול לקבל על מנת להשפיע, בשיעור הזה הוא יוצא מהצמצום ובא לידי גילוי, בסוד "עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא".

נמצא שכל החשכות שאנו מרגישים ברוחניות, נמשכת מכח הרע שבנו, שהוא לקבל על מנת לקבל. ועל זה אמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין" (קידושין ל:), היינו שעל ידי התורה משיגים את הכח להכניע את המקבל שבנו, שיוכל לעסוק על מנת להשפיע. דהיינו כל מה שאנו רוצים לקבל מתורה ומצוות הוא הכח להכניע את הרע. וזהו כל השכר שלנו שאנו מקווים לקבל מתורה ומצוות, היות כי לאחר שאנו נשיג את הכח להשפיע, כבר אנו יכולים להשיג את כל הטוב והעונג שה' הכין בעדנו. נמצא לפי זה, אמרו, והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, היינו איזו מצוה יותר מוכשרת להשיג את הכח להשפיע, הנקרא בחכמת הקבלה בשם אור חוזר. לכן אמר הכתוב, "והיה אם שמוע תשמעו", היינו שעל ידי שמירת התורה נוכל להשיג את הכח להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז ממילא יהיה לנו כל טוב, כי יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק, ורק הכוונה בעל מנת להשפיע חסרה לנו, משום שעל המקבל על מנת לקבל היה צמצום. לכן עיקר השכר שהאדם צריך לקבל על ידי שמירת תורה ומצוות הוא רק לצאת מהרע הנקרא מקבל ולהכנס למצב של רק להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא.

חזרה לראש הדף
Site location tree