אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 283. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה (ג')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

283. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה (ג')

תצוה תשכ"ב

הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה. "מצוה קלה" נקרא מה שנראה לאדם שהוא דבר קל ולא כל כך חשוב אצל האדם, שענינו הוא בחינת אמונה, היות שהוא דבר שלמעלה מהדעת, ולא צריכים להאמונה דעת גדולה, היות שהיא רק קבלה בלב, ולא השגה במוח.

"מצוה חמורה", היינו ידיעה שזהו חמור אצל אדם, היות שיודע שלא כל אדם זוכה לבחינת השגה. לכן בדברים ששייכים להשגה שם האדם הולך בזהירות שמא חס ושלום לא יקנה את ההשגה. או שרק בדברים שאפשר לבוא על ידיהם לידיעה, שם הוא יכול לתת את מרצו בשביל שכדאי הוא לו. מה שאם כן בדברים השייכים לאמונה הוא קל בעיניו ואינו יכול להתגבר על עצלותו, שיהיה כדאי לו לתת מרץ על דבר שלא כל כך חשוב.

לכן אמרו "הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות". כי האדם חושב כי קבלת השכר היא מדבר שיש נחת רוח למעלה. לכן בזמן שהאדם לומד ורואה ברכה בלימודו, היינו שיש לו חיות ויכול לחדש חידושי תורה, או כשמתפלל הוא מרגיש שיש לו אהבה ויראה ודביקות והתלהבות בעת התפילה, אז יש לו זהירות בדבר ורוצה להמשיך בעבודתו. ואף על פי שרואה שאין לו זמן והוא טרוד, מכל מקום יש לו כח לתת עד מסירות נפש בכדי שלא להפסיק מתורה ומתפילה, כי הוא מרגיש בזה בחינת ידיעה, היינו שיודע ומרגיש בעצמו שמתורה ומתפילה זו יש נחת רוח למעלה. לכן הוא זהיר בזמן כזה שיקיים את עבודתו בכל מאי דאפשר.

מה שאין כן במצוה קלה, שהיא רק מכח קבלת עול מלכות שמים, ואינו מרגיש טעם בתורה ואין לו שום חיות בתפלה, בזמן כזה הוא בבחינת קלה. ובזמן שאין לו שום חשיבות בעבודה כזאת, לכן אינו רוצה להזהר והתגבר על ההפרעות שיש לו, כי אומר שבין כך ובין כך לא חשוב למעלה העסק בתורה ומצוות בזמן שאין לו שום חיות. ורוצה להפסיק עבור הפרעה קטנה, מטעם שגם כן למעלה זה לא חשוב, וזה שלא יקבל הרבה שכר.

כן אמרו שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. היינו שהקדוש ברוך הוא מקבל נחת רוח ממצב הקטנות שלו, שהוא רק מטעם קבלת עול מלכות שמים בלי שום ידיעה ושכל והרגשה אחרת מזמן הגדלות. כי עיקר חשיבותו למעלה היא עבודה דזמן הקטנות, ולא הגדלות. וכיוון שאין האדם יודע מאיזה מצב יש למעלה יותר נחת רוח, לכן הוי זהיר במצוה קלה, היינו במצב הקטנות, כבחמורה, היינו במצב הגדלות.

חזרה לראש הדף
Site location tree