אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 284. מצוה קלה יש לי וסוכה שמה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

284. מצוה קלה יש לי וסוכה שמה

תמוז תשכ"ב, אנטורפן

"מצוה קלה יש לי וסוכה שמה" (עבודה זרה ג) ואמאי קרי ליה מצוה קלה, לפי שאין בה חסרון כיס. ויש להבין מדוע דווקא סוכה נקרא שאין בה חסרון כיס, הלא לבטח סוכה עולה יותר ממצוות אחרות כמו מזוזה וכדומה. לפי המבואר בזהר הקדוש שסוכה נקראת צילא דמהימנותא. ושפירש אאמו"ר זצ"ל שסוכה הוא מלשון סכך, שסוכה את השכל, כי אמונה נקרא דווקא למעלה מהדעת.

ולכן לעתיד שכולם יבקשו שכר, יש לפרש שהכוונה על אנשים שהם מזרע ישראל, אם הם לא עסקו בתורה ומצוות לשם שמים, אז הם יכולים לבקש שכר על מעשיהם, מה שהיה כוונתם בעת שהם היו עוסקים בתורה ומצוות. ואין הקדוש ברוך הוא משלם רק מי שעובד בשבילו. (כמעשה שהובא בספרים, שהיה מי שלמד עבור חתול). אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, תקיימו מצוה קלה, היינו אמונה, זאת אומרת כשאתם עושים מצוות תהיה כונתכם לשמה.

ובזה אין חסרון כיס, היינו שאין הם צריכים לעשות לשם שמים עבודות ומצוות אחרות, אלא על ידי אותה המצוה שהוא עושה ומוציא בשבילה כסף, בשביל שלא לשמה, וכיון בעשייתה לשם שמים, נמצא שלא צריך לעשות רק מחשבה לבד. והמחשבה אינו עולה לו כסף, כי בין כך ובין כך הוא עשה המצוה. אלא שכוונתו לשם אחרים, לכן שהוא מכוון לשם ה', היינו באמונת ה', הנקרא סוכה כנ"ל, אין בו חסרון כיס. ואז על ידי האמונה בה' נמצא שהוא עושה לשם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא משלם שכרו, לכל אלה שעובדין בשבילו.

חזרה לראש הדף
Site location tree