אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 285. אדם בונה בנין
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

285. אדם בונה בנין

אדר תשכ"ב

בעולם הזה אדם בונה בנין ואחר מבלה אותו, אבל לעתיד לבוא לא יבנה ואחר ישב.

עולם הזה נקרא שלא לשמה, ולעתיד לבוא נקרא לשמה, כי מתוך שלא לשמה באים לשמה. שמקום ההוה, שהוא בשלא לשמה, נקרא עולם הזה אשר בו נמצא עכשיו. ולעתיד לבוא, היינו אחר כן, כשיבוא לשמה.

וענין בנין נקרא מה שהאדם עוסק בתורה לשם אחרים, שלא לשם שמים. וזה נקרא שבונה בנין (על דרך אל תקרא "בניך" אלא "בוניך") אבל לאחרים, כי אין כוונתו לטובת עצמו, היינו שעם התורה ומצוות הוא עושה בזה נחת רוח להקדוש ברוך הוא, שעל ידי זה הוא בעצמו יתקרב לה' ויקוים בו "נתאוה הקדוש ברוך הוא לדור בתחתונים", אלא שעושה בשביל אחרים.

אבל לעתיד לבוא, היינו בזמן שעוסק לשמה, אז הוא בונה לעצמו שהוא בעצמו יהנה מעבודתו. ועוד יש לפרש "בעולם הזה", בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות לצורך עצמו, שהכוונה היא על מנת לקבל, הוא לא יכול להנות מהבנין שהוא בונה. כי שעה תורה ושעה תפלה דומה ללבנה על גבי לבנה, שנעשה על ידי זה בנין גדול כפי ערך עבודתו בתורה ומצוות. ואלו כלים שיוכלו למלאות עם אור הגנוז, בסוד "וכל המקום אשר אזכיר את שמי", היינו בסוד "עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישב לכסלה", אז "אבוא אליך וברכתיך", בכל הכלים שהאדם מכין שורה שם ברכת ה'.

וזה נקרא בנין בית המקדש, וזהו רק אם עבודתו לשם שמים, אז יכול האדם להנות מברכת ה', נמצא שהאדם ישב בהבנין שהוא בנה, וזהו רק לעולם הבא, מי שעובד עבור הרוחניות של לשמה. כי עולם הזה נקרא בחינת הוה, היינו המקום שהוא נמצא בו עכשיו. וזה בסוד "לעולם ילמד תורה ומצוות שלא לשמה". ואחר כך נקרא בחינת עתיד, היינו עולם דאתיא ובא כמו שכתוב בזהר הקדוש, המכונה בדברי חז"ל " באים לשמה". אז לא יבנו, שהם יעסקו בתורה ומצוות, ואחר ישב, אלא הוא בעצמו, שכיון שכוונתו לשמה, אזי מגלין לו רזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר. מה שאם כן בשלא לשמה, אז שייך עליו לומר מה שאמרו חז"ל "אחד יוצא להוראה", היינו שיש לו הזכות, שעל ידו יוצא אחד להוראה, נמצא שהוא מתייגע בתורה ומצוות ואחרים נהנים מזה, זאת אומרת אלו שיוצאים להוראה. וזה ענין, זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן.

חזרה לראש הדף
Site location tree