אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 296. עצם הבריאה ותיקון הבריאה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

296. עצם הבריאה ותיקון הבריאה

כט תמוז תשכ"ד

עצם הבריאה ותיקון הבריאה. ידוע שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, היינו שה' רוצה להשפיע להתחתונים כל טוב. וכל זמן שהאדם עדיין לא קיבל את שלימות התענוגים ועדיין מרגיש איזה חסרון, זהו סימן שעדיין לא הגיע לשלימות המטרה. אבל לקבל את שלימות הבריאה מוכרח להיות בחינת תיקון, שזה בחינת תיקון הבריאה, שזה מוטל על הנבראים לעשות, שזוהי בחינת "אשר ברא אלקים לעשות". ותיקון זה הוא בחינת הרצון דלהשפיע, כמבואר בספרי האדמו"ר ז"ל, שמטרם שהאדם תיקן את כוונתו, שכל מעשיו יהיו לשם שמים, אי אפשר לקבל התענוגים העליונים, שבחינה זו נקראת מקבל על מנת להשפיע. וענין עבודה דלהשפיע זהו כל העבודה שיש לנו לעשות, מסיבת שזהו נגד הטבע שנטבע בנו, הנקרא רצון לקבל. ואנחנו צריכים לעשות את ההיפך, שנחשוק רק להשפיע, ולא לקבל לעצמנו.

וזה יש להבין על דרך משל. אדם הרוצה בית, ענין קבלת הבית נקרא בשם מטרה, ובחינת שלימות רצונו הוא שיהיה לו בית. אבל בכדי שיתנו לו את הבית הוא צריך לעשות תיקון. ומטרם שיעשה את התיקון הוא לא יקבל את הבית. ומזה יוצא שיש לו שתי עשיות: א) שהוא עוסק בקבלת המטרה, שהוא עוסק בקבלת הבית, היינו להכנס לתוך הבית ולהכניס את החפצים שלו וכדומה. ב) שהוא עוסק בקבלת התיקון, היינו איך לקבל את התיקון, שעל ידי התיקון הזה הוא יקבל את הבית. והתיקון בכדי שיתנו לו הבית נקרא "כסף", זאת אומרת שעל ידי זה שיתן כסף לבעל הבית, אז הבעל הבית יתן לו את הדירה.

אבל בשביל להשיג הכסף צריכים להתייגע. ורק אחר שיגע את עצמו, אז הוא יקבל שכר תמורת היגיעה. וכשיהיה לו את הכסף, אז הוא יקבל את הבית מיד בעל הבית. מה שאם כן מטרם שיתן לו את הכסף, הוא לא יקבל את הבית. נמצא שהתיקון והכשרה שיהא ראוי שיתן לו את הבית הוא הכסף.

יוצא לפי זה, בזמן שהאדם מתיגע בכדי להשיג כסף נקרא זה שהוא עוסק בתיקונים. היינו שכל העבודה שהאדם מתייגע וצריך שתהיה לו הצלחה, זה נאמר רק על השגת התיקון, שהוא הכסף. מה שאם כן ההתעסקות לקבל את הבית, אז אין לו שום עבודה. וגודל חשיבות הבית תלוי רק בהתיקונים, היינו לפי כמה כסף שיש לו.

ומזה נבין שגם ברוחניות, אי אפשר להשיג את המטרה, היינו התענוגים, מטרם שהאדם עושה התיקון. והתיקון הוא הרצון להשפיע, היינו לשמה. ואם הוא עוסק לשמה, אז כדברי חז"ל, "מגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר, וכל העולם כולו כדאי הוא לו". ואם אין את הרצון דלשמה, לא יתנו לו שום דבר מהדברים הרוחניים. נמצא לפי זה שהרצון דלשמה הוא בדומה כמו כסף בגשמיות, שמדידת השגת המטרה תלויה לפי גדלותו ברצון דלשמה. וכמו שכסף אי אפשר להשיג בלי יגיעה, רק אחרי היגיעה הוא מקבל כסף, כמו כן הרצון דלשמה גם כן אי אפשר לקבל בלי יגיעה. היינו על ידי זה שהאדם יתייגע בתורה ומצוות, על ידי זה הוא יזכה ברצון דלשמה. היינו שהאדם צריך לראות שכל התמורה מתורה ומצוות הוא יקוה שיתנו לו את הרצון דשמה. ומתי שיהיה לו את הרצון הזה, כבר הוא מסוגל לקבל את המטרה והשלימות. לכן יש עבודה בעניני תיקונים, היינו ההתעסקות בהשגת התיקון, ויש התעסקות בקבלת המטרה.

חזרה לראש הדף
Site location tree