אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 302. כי יעקב בחר לו י-ה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

302. כי יעקב בחר לו י-ה

ליל ד' דחנוכה תשל"ג

"כי יעקב בחר לו י-ה". וחז"ל שאלו, מי בחר במי, האם הקדוש ברוך הוא ביעקב או יעקב בהקדוש ברוך הוא. והענין, מצד אחד האדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא בחר בו, וזה נקרא בחינת השגחה פרטית, שהאדם צריך לתת שבח לה' בזה שנתן לו את האפשרות לשמש אותו במעשי התורה והמצוה. והגם שהאדם לא מרגיש עדיין את חשיבות שבהדבר, היות שהוא רגיל לעסוק בתורה ומצוות מבעת היותו ילד, שאז עדיין לא היה מסוגל להרגיש את חשיבות שבתורה ומצוות. ולאחר כך שמתבגר, נמשכת עמו הרגילות, ולבו נעשה גס בעת התעסקותו בתורה ומצוות, וממילא לא מרגיש שום חסרון של הרגש מהחשיבות שבדבר.

אז האדם צריך להתגבר על הרגילות ולעיין תמיד במי ומה הוא עוסק עכשיו. ושיעשה חשבון שהוא גם כן מבין המוזמנים לבוא בהיכל המלך. זאת אומרת שהשגחה עליונה עשתה את זה, מה שהוא לא נברא בין הגוים, וכמו כן שלא נברא בין יהודים חפשיים, אלא דווקא להורים חרדים, ונמצא בסיבה שמחייבת אותו לעסוק בתורה ומצוות. וזה נקרא שיעקב בחר לו י-ה, היינו שהקדוש ברוך הוא בחר בו.

ואחר כך האדם צריך לעסוק בכוונת התורה ומצוות, היינו לאיזו מטרה התורה ומצוות צריכין להביאו, לזה צריכים תשומת לב יתירה. היינו שהתורה ומצוות מסוגלין להביא לבחור בדרך ה', שכל מעשיו ומחשבותיו יהיו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה נכנס בבחינת שכר ועונש, היינו שהעבודה היא מצד בחירת האדם.

וזה נקרא שיעקב בחר להקדוש ברוך הוא, היינו שבחר שכל מעשיו יהיו להקדוש ברוך הוא. וזוהי בחינת כוונה. ולבחינת המעשה שייך לכל אדם, היינו בכל המצבים שהאדם נמצא, הוא צריך לתת שבח לה' בזה שזיכה אותו שתהיה לו ההזדמנות לעסוק בתורה ומצוות, בחלק המעשה שבתורה ומצוות. וזה נכנס בגדר של השגחה פרטית. ועל בחינת כוונה שייך ענין תפילה, שהאדם צריך להתפלל שמעשיו יהיו לשם שמים. והבחירה הזאת שייכת דווקא לאלו שרוצים ללכת בדרכי התורה, בבחינת דעת תורה. מה שאם כן אלו שיש להם שייכות רק לדעת בעלי בתים, שייכים רק לבחינה הראשונה, היינו לחלק המעשה בלא כוונה. כי עיקר הכוונה היא רק להגיע לבחינת כח השפעה.

וענין קבלה והשפעה נוהגות בכל המדרגות. כי טרם תיקון המסך נקרא בחינת קבלה, היינו שלא לשמה. ותיקון המסך הוא סוד לשמה, היינו השפעה.

חזרה לראש הדף
Site location tree