אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 304. ענין יראה ואהבה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

304. ענין יראה ואהבה

מוצש"ק לך לך תשל"ג

בענין יראה ואהבה, ידוע שיראה קודמת לאהבה. והטעם הוא, כי כדי שיוכל האדם לקיים תורה ומצוות מטעם אהבה, הכוונה היא שירגיש טעם של תענוג בתורה ומצוות. וזה גורם לו שיאהב את התורה ומצוות. מה שאם כן מי שמקיים תורה ומצוות מטעם יראה, אז עדיין לא מרגיש את התענוג של תורה ומצוות. אלא מקיים מחמת יראת ה', היינו שמפחד שה' לא יעניש אותו אם לא יקיים את התורה ומצוות.

נמצא שאז כל עבודתו היא ביראת ה', היינו שהגוף נותן לו מחשבות של ספקות בהיראה. לכן כל פעם הוא מוכרח להתחזק באמונת ה', עד שיזכה לאמונה בקביעות. ואחר כך הוא זוכה לקיים את התורה ומצוות מחמת אהבה, היינו שירגיש טעם של תענוג בתורה ומצוות. מה שאם כן אם הקדוש ברוך הוא היה נותן מקודם לעבוד אותו בבחינת אהבה, שזהו על ידי שמרגיש תענוג בתורה ומצוות, אז הוא לא היה נצרך לאמונת ה', בדומה לאלו שכל חיותם היא מתענוגים גשמיים, והם מקיימים כל דרכי הטבע לאכול ולשתות וכדומה, אז אין הם זקוקים לאמונת ה', אלא שמקיום כל מצוות שהטבע מחייב אותם מטעם הרגשת התענוג.

כמו כן אילו היו מרגישים תענוג בתורה ומצוות, היו כולם מקיימים את התורה ומצוות מטעם תענוג ולא מטעם מצות ה', היינו שלא היו זקוקים להאמין בה', אלא שהיו יכולים לקבל את תענוג של תורה ומצוות בלי יחוד עם ה'. לכן נעשה הסתרה על תורה ומצוות, שלא מגלים את התענוג של תורה ומצוות, אלא אחר שזוכין על ידי יראה לאמונת ה' בקביעות.

חזרה לראש הדף
Site location tree