אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 308. אתה בחרתנו (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

308. אתה בחרתנו (ב')

מוצש"ק משפטים תשל"ב

בענין "אתה בחרתנו" מבוארת הקושיא, הלא חז"ל אמרו שחיזר הקדוש ברוך הוא על כל אומות העולם ולא רצו לקבלה, רק עם ישראל אמרו "נעשה ונשמע". אם כן מה הענין שאנו אומרים "אתה בחרתנו".

ויש לפרש על דרך העבודה, ידוע דאדם הוא עולם קטן, לכן הוא בעצמו נכלל מבני שעיר ובני פארן. רק הבחינות שבאדם, שהם אומרים "נעשה ונשמע", רק בהם בחר ה' לתת התורה. מה שאם כן לשאר רצונות שבאדם לא להם ניתנה התורה. וזה ענין שאסור ללמוד תורה לעכו"ם, שהכוונה לבחינת אומות העולם שבאדם עצמו, להם אסור ללמוד. ופירש אאמו"ר ז"ל שבכל מקום שאמרו חז"ל ש"אסור" הכוונה - אי אפשר. היינו משום ש"אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה", היינו שמבטל את עצמיותו ורוצה להבטל לה', אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את התורה במתנה.

לכן האדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בחר רק את הבחינת ישראל שבאדם, רק לבחינה זו נאמר, "אהבת אותנו ורצית בנו". לכן האדם כשאומר, "אתה בחרתנו", אז הוא צריך לכבד ולהחשיב את בחינת ישראל שבו, ולבטל את שאר הרצונות של אומות העולם, מה שהוא נכלל מהם.

חזרה לראש הדף
Site location tree