אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 313. כאשר שש ה' עליכם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

313. כאשר שש ה' עליכם

"והיה כאשר שש ה' עליכם להטיב אתכם... כן ישיש עליכם להאביד" (דברים כ"ח). ענין שמחה שייך כאשר האדם הגיע למטרה או שרואה שמקרב את עצמו להמטרה. כי בכלל העולם, שנבנה כל היסוד על תמורת שכר בעולם הזה ובעולם הב', לא שייך לומר ביטול מעשה המצוות, אלא פעם עושה יותר ופעם פחות. ואין נעשה רשע על ידי זה שפעם פוחת ופעם מוסיף, משום שהאמונה שלו קבועה. ועל המעשים שעתה לא יכול לעשות כל כך, יש לו תירוצים שהוא צודק. מה שאם כן בבחינת הפרט, הגם שעושה, מכל מקום כיון שבבחינת הפרט עיקר הוא הכוונה, שהיא על מנת להשפיע בלא שום תמורה, על זה אין הגוף מסכים. וזה גורם לו מחשבה זרה. ואז הוא רואה שהוא רשע, אף על פי שבבחינת המעשה הוא עוסק כרגיל, ועל הכוונה אין לו מה לתרץ את עצמו, לכן מוכרח לומר על עצמו שהוא רשע.

ויש לשאול ולמה באמת הוא כך, מדוע באה לו מחשבה זרה. והוא משום שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ילך על דרך האמת. וכדי שלא להשאר במצב של שלא לשמה, לא נותנים לקיים את התורה ומצוות בשלא לשמה, ושולחים לו מחשבה זרה, בכדי שאם הוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות אין לו ברירה אלא בלשמה. נמצא לפי זה, "כאשר שש ה' להטיב", היינו בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, "כן ישיש עליכם להאביד", היינו שלא נותן להשאר במצב שבו הוא נמצא ולקיים תורה ומצוות בבחינת הכלל. מדוע, משום שעל ידי זה יהיה מוכרח לענין דלשמה, כי אחרת הכלל יכול לקיים תורה ומצוות והוא לא יכול. נמצא שהוא עוד יותר גרוע מהכלל.

חזרה לראש הדף
Site location tree