אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 315. ג' נפשות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

315. ג' נפשות

"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל". במדרש, "כה תאמר" אלו הנשים, אמור להם ראשי הדברים. "ותגיד לבני ישראל", אמור להם דקדוקי דברים שהם יכולים לשמוע. ולמה לנשים, שהן מזורזות במצוות. דבר אחר, שהן מנהיגין את בניהן לתלמוד תורה, אמר רבי תחליפא דמן קיסרין כשבראתי את העולם לא צויתי אלא לאדם הראשון, ואחר כך נצטוית חוה ועברה וקלקלה את העולם. עכשיו אם אני קורא לנשים תחילה הן מבטלות את התורה, לכך אמר כה תאמר לבית יעקב. ורבי יוחנן אמר "לבית יעקב", אלו סנהדרין שנאמר "בית יעקב לכו ונלכה".

ויש לפרש את הנ"ל על דרך העבודה. זה ידוע, שהאדם כלול מבחינת מקבל, הנקרא בחינת "אשה", ומבחינת השפעה, שנקרא "איש". והנה אדם הראשון כשנברא, סדר בריאתו היה מלמעלה למטה, היינו מזך אל העב, שמקודם היה בחינת השפעה ואחר כך יצא בו בחינת הקבלה. וכפי המבואר בזהר הקדוש, אדם הראשון לא הוי ליה מהאי עלמא כלום, היינו שמטרם החטא לא היה הרצון לקבל בשלימות.

היות שיש לאדם ג' נפשות, כמבואר בדברי האר"י: א) נפש דקדושה שהיא כלי קודש, ב) נפש מכלי נוגה שהיא מחצה על מחצה, ג) נפש משלש קליפות הטמאות. שענין מחצה על מחצה, היינו שאם עשה איזו מצוה אזי הנפש הב' מתחברת להקדושה. ואם עושה חס ושלום איזו עבירה, אזי היא מתחברת לנפש הג'. ואדם הראשון נולד מהול, היינו שלא היה את הנפש הג'. ורק על ידי החטא נמשך ערלתו, היינו שהמשיך עליו את נפש הג', הנקרא בחינת האי עלמא. לכן כשנברא העולם, נצטוה אדם הראשון תחילה, מטעם שהסדר הוא מהזך אל העב. מה שאם כן במתן תורה כשכבר היה בהם הערלה, שהיא בחינת זוהמא, הנמשך מבחינת חוויא, צריך להתחיל מלמטה למעלה, היינו מהעב אל הזך. שענין העב יש לפרש על זמן הקטנות, שבזמן הקטנות, שהוא בחינת נוקבא, שיש שליטה להרצון לקבל, אזי צריכים לומר שענין קבלת תורה ומצוות הוא בבחינת "אמירה" שהיא רכה.

חזרה לראש הדף
Site location tree