אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 338. רפואה קודם למכה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

338. רפואה קודם למכה

הקדוש ברוך הוא שולח רפואה קודם למכה. ויש לשאול אם אין מכה איך שייך לשון רפואה.

ויש להבין כי מצינו בחז"ל, שהתורה נקראת תושיה, משום שמתשת כחו של אדם (סנהדרין כו:). ואמרו חז"ל, "חש בראשו יעסוק בתורה" (עירובין נד.). ופירש אאמו"ר ז"ל שמקודם צריכים תורה, שיראה שכח האדם אינו כראוי. שפירוש "חש בראשו", היינו שיש לו מחשבות זרות. "חש במעיו", היינו שכל רצונו רק לקבל לבטנו. כי מדרך הרפואה מי שמקבל איזו רפואה והוא אינו חולה, אזי אדרבא סם הרפואה מזיק לו. לכן הוא צריך מקודם ללמוד תורה, שעל ידי התורה הוא יראה שהוא חולה. ואז יקבל את התורה, ואז יתרפא מהמחלות שלו.

נמצא שהתורה מובנת לנו בשני אופנים: א) שהוא חולה, לכן נקראת התורה תושיה, שמתשת כוחו של אדם. וכל הכח והחיות שלו הם רק מבחינת בהמה. ובכדי לתקן את זה יש תורה באופן ה-ב) שהיא מרפאה אותו מכל המחלות.

ובזה יש לפרש שהקדוש ברוך הוא שולח רפואה קודם למכה, היינו תורה שנקרא "רפואה" היא קודם למכה, שהתורה מביאה לו את הכרת הרע. ואחר כך, שיש לו המכה, היינו מדת הרע שבו, אז "ממכה עצמה יתקן רטיה", היינו מהתורה שגורמת לו לראות שהוא מוכה במידות, אז התורה מרפאה אותו אחר כך. נמצא לפי זה, אם אין לו הכרת הרע, איך יכול לזכות לטוב. לכן צריכים לב' בחינות תורה הנ"ל.

חזרה לראש הדף
Site location tree