אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 341. וירא ה'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

341. וירא ה'

נח תשל"ח

"וירא ה'... לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי". ויש להבין, איך שייך לומר שרק אחר המבול ראה ה' כי יצר לב האדם רע. וכי אפשר חס ושלום לומר שלפני כן לא היה יודע על כך.

ויש לפרש על דרך שיש שני סוגי אנשים. יש אנשים השייכים לבחינת כלל העולם, שהם בחינת "כל העולם אומרים לך צדיק אתה". ויש בחינת "היה בעיניך כרשע". כי בכדי שהאדם יגיע למטרה הסופית, מוכרח האדם ללכת בדרך האמת, שהיא בחינת לשמה, היינו שכל כוונת העסק בתורה ומצוות היא בכדי להגיע לשמה. אלא שמתחילים בשלא לשמה, היינו שחושבים שאין יותר בעבודת ה' רק לקיים בבחינת המעשה. ומבחינה זו יכולים לעסוק בתורה ומצוות. אבל לעבוד בכדי להגיע להמטרה שבשבילה ניתנו תורה ומצוות, שהיא בבחינת "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין", לא חושבים על זה. וכל הצטיינותם היא בבחינת הכמות, היינו שמחמירים יותר, ועושים יותר סייגים וכדומה.

ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, למה נקרא שמה "ריק" - אפילו ריקנים שבה מלאים מצוות כרימון. ויש להבין אם כן מדוע נקראים ריקנים. אלא, שהם ריקנים מתוכן, היינו חסרה להם הסיבה האמיתית שבשבילה מקיימים את המצוות, כי על הכוונה לא משימים לב.

נמצא שאחרי המבול, שהאדם ראה כי מי שאינו הולך בדרך האמת, הוא מת במי המבול, הנקראים "מים הזדונים", היינו בחינת "מי ה' אשר אשמע בקולו", שזו שאלת פרעה, ושאלת רשע "מה העבודה הזאת לכם", אז רואים שיש יצר הרע. מה שאם כן מטרם שרואים שעל ידי המבול יכולים למות, אז לא רואים שום רע. נמצא, מה שאומרים שהקדוש ברוך הוא אומר הכוונה היא על האדם, שעכשיו הוא רואה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו. נמצא שאצל אנשים שרוצים ללכת על דרך האמת, אין זה נקרא "להכות כל חי", אלא זה נקרא שמראים לאדם האמת. אם כן האדם משיג שזה לא נקרא קללה אלא להיפך.

חזרה לראש הדף
Site location tree