אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 350. וירא אליו ה' באלוני ממרא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

350. וירא אליו ה' באלוני ממרא

וירא תשמ"ג

בזהר על פסוק "וירא אליו ה' באלוני ממרא", שואל, למה באלוני ממרא ולא במקום אחר. אלא משום שנתן לו עצה על ברית מילה. כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך להועץ עם חביריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מתשעים שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליכו הכשדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם וכו' וירדו מצרימה. ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והכית אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם, ואיש לא יכל לעשות לך רע. קום עשה מצות רבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לממרא, אתה נתת לו עצה על המילה חייך איני מתגלה אלא בהיכל שלך. וזהו שכתוב באלוני ממרא.

וידוע קושית העולם, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם למול את עצמו, אז הלך ושאל בעצת חבירו, שמשמע כאילו היה לו ספק אם כדאי לשמוע בקול ה'. וגם יש להבין מה בא זה ללמדנו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו שלא יתגלה לאברהם אלא בהיכל שלו. יותר היה מובן שהקדוש ברוך הוא היה מתגלה לממרא בעצמו, מזה שהתגלה לאברהם אלא בהיכל של ממרא.

ולפי הכלל שהתורה נלמדת ברשות היחיד, נמצא שגם שלשת חבריו, שהם ענר אשכול וממרא, היו בו עצמו. כי לאחר ששמע את צווי ה', הלך להגוף שלו, שיקיימו את צווי ה'. אז בהגוף שלו היו ג' דעות: א' ענר, שהוא בגימטריא ש"ך, שרמז על ש"ך נצוצים שיש בגוף. שבש"ך עדיין נמצא לב האבן, שהוא אומר, אני מסוגל לעשות כל הדברים שדרושים ממני, אבל אני צריך להבין מה שאני צריך לעשות. והשני אשכול, מלשון אשקול, שהוא שוקל את הדבר. לאחר שענר אומר שהוא נער שהוא לא מבין מה דורשים ממנו, בא אשכול ושוקל את הכדאיות, היינו מה הרצון לקבל מרויח מזה. ולפעמים יש לו גם כן בחינת ממרא, שהוא הלעומת מזקן ממרא, שזקן נקרא מלך זקן וכסיל. וכאן ממרא, שמדבר נגד ענר ואשכול, שהוא טוען שהוא רוצה ללכת נגד הדעת, שהיא בחינת ענר, וכנגד הרצון לקבל שהוא אשקול.

וזה אמרו שנתן עצה על המילה, שדוקא בהיכל של ענר, היינו דווקא במקום שנקרא למעלה מהדעת. ולמעלה מהדעת, מטעם שהוא בחינת הרוח של הרצון לקבל, דווקא במקום הזה התגלה אליו ה', שדוקא במקום זה שורה הטוב והעונג. ואז נקרא "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך - בשני יצריך".

נמצא לפי זה שג' החברים שהלך לשאול, הכוונה על גופו עצמו, שהם בעצמם צריכים להסכים. ואם לא מסכימים, אז צריכים ללכת בדרך הכפיה. אבל מקודם צריכים על דרך השלום. ואם לא הולך על דרך השלום, אזי צריכים להלחם עם הגוף.

חזרה לראש הדף
Site location tree