אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 353. ויקם אברהם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

353. ויקם אברהם

חיי שרה תש"מ

"ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר". ומובא בבעל הטורים: י' פעמים "בני חת" בפרשה לפי שהמברר מקחו של תלמיד חכם, כאילו קיים עשרת הדברות שיש בהם י' פעמים אות "חת". ולהבין מדוע המברר מקח לתלמיד חכם, כאילו קיים עשרת הדברות. וכמו כן מה ההוכחה מהפסוק.

הנה הזהר הקדוש מפרש ש"אברהם" נקרא הנשמה, ו"שרה" נקרא הגוף. הנשמה נקרא האור שמתלבש בהכלי שנקרא גוף שהוא הרצון לקבל. והנה הרצון לקבל הנקרא גוף צריכים לברר לו מקח, היינו לתת מקום בהארץ. שהרצון לקבל הנקרא גוף, נברר מן הש"ך נצוצין שנפלו לבי"ע, שהקליפות אוחזין את הנצוצין דקדושה שנפלו לבי"ע. וכשרוצים לברר לקדושה, אז כשמבררים את הגוף, שיהיה כלי מוכן לקבל את הנשמה, אז הגוף נקרא "תלמיד חכם". כמו שאמר אאמו"ר זצ"ל שהקדוש ברוך הוא נקרא "חכם". ואם האדם לומד מהחכם, אז האדם נקרא תלמיד חכם. לכן אם הגוף, הנקרא רצון לקבל, לומד מדתו של החכם, היינו להיות משפיע, אז הגוף נקרא תלמיד חכם. וזה אי אפשר עד שמקיימים את עשרת הדברות, כמו שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין" (קידושין ל:), היינו שעל ידי התורה יכולים לנצח את היצר הרע.

וזה פירוש "המברר מקחו לתלמיד חכם כאילו קיים עשרת הדברות", שענין "קבר" נקרא מקום מנוחת הגוף. לכן יש "קברי עכו"ם" ויש בחינת "מערת המכפלה". וכמו שהקשו בזהר הקדוש, לפעמים כתוב "מערת המכפלה", ולפעמים כתוב "שדה המכפלה". ומפרש בהסולם, שענין כפילות הוא שיתוף מדת הרחמים בדין, שמלכות עלתה בבינה. יש מלכות דבינה, ויש בינה דבינה. ויש בינה דמלכות, ויש מלכות דמלכות. והכוונה שהגוף צריך לקבל תיקון של שיתוף מדת הרחמים בדין.

לכן הבירור צריך להיות שיכלל הרצון לקבל, שהוא מדת הדין, במדת הרחמים, שעל ידי זה יהיה הגוף כלי מוכשר לקבל את אור הנשמה. והיה צריך לקבל הסכמה מבני חת, היינו שצריך לתת להם משהו, בכדי שלא יקטרגו על הגוף. כדוגמת שנותנין חלק להסטרא אחרא כדי לסלקו ולהינצל ממנו. ואז הנשמה, שהיא בחינת "אברהם", יכולה להתישב בהגוף. וזה נקרא "תחיית המתים", היינו שהגוף קם לתחיה מבחינת שבירת הכלים וחטא של עץ הדעת, שהוא סוד "נשירת אברים". ועל ידי התיקונים של שיתוף מדת הרחמים בדין, מתקנים הגוף, הנקרא כלי שבו יכול שוב לשכון אור ה', שהוא בחינת נשמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree