אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 354. ויתן אברהם את כל אשר לו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

354. ויתן אברהם את כל אשר לו

חיי שרה

במדרש לקח טוב, בפרשת חיי שרה, על פסוק "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק", רבי יהודה אומר, זו גבורה. רבי נחמיה אומר, זו ברכה.

ויש להבין: א) איך אפשר לומר שאחד מוסר להשני בחינת גבורה, הלא אין זה דבר הניתן מיד ליד. ב) מהי המחלוקת, שזה אומר דווקא גבורה וזה אומר ברכה, במאי נחלקו. ויש לפרש ששניהם לדבר אחד נתכוונו, ואלו ואלו דברי אלקים חיים. היינו שמסר לו שילך בדרך הגבורה, כמו שכתוב, "וישבע בפחד יצחק אביו". היינו על ידי מדת הגבורה, שזו הכוונה את כל אשר לו, שאברהם מסר לו הדרך ללכת בה. ואשר היה מוטל עליו להשלימה, על ידי זה זכה לבחינת ברכה, היינו "ויברכהו ה'". היינו על ידי התגברות בתורה ועבודה זכה לתשובה מאהבה, שזדונות נעשו כזכיות. נמצא שעבודתו עשתה פרי מלא.

ולפי זה נבין מה שאמרו חז"ל: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מאי דכתיב "כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו". לעתיד לבוא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. אמר לפניו, רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך. אמר אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים, אפשר דבעי רחמי עלייהו. אמר ליה בניך חטאו. אמר לפניו, רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך. אמר, לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה. אמר ליה ליצחק, בניך חטאו. אמר לפניו, רבונו של עולם, בני ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה ונשמע, קראת להם בני בכורי, עכשיו בני ולא בניך. ועוד כמה חטאו, כמה שנותיו של אדם ע' שנים דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשים, דל כ"ה דלילותא פשו להו כ"ה, דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית הכסא, פשו להו תרתי סרי ופלגא. אם אתה סובל את כולם מוטב, ואם לאו פלגא עלי ופלגא עלך ואם תמצא לומר כולם עלי הא קריבית נפשי קמך. פתחו ואמרו, כי אתה אבינו (שבת פט ע"ב).

וענין "ימחו", היינו העבירות. אם כן לא יהיה בשיעור מלא, כי נשאר עוד זמן של עבירות. אבל על ידי מדת הגבורה יהיה לו כח להמשיך את הכח הזה לישראל שהזדונות יהיו לזכיות. היוצא מזה שכל הברכות באות על ידי התגברות בתורה. אי לזאת, אם נחזיק ונתחזק בלומדי התורה, שיוכלו להמשיך את כח הגבורה, אזי יהיו לנו ברכות בשיעור מלא, ונזכה להמשיך ברכות על כלל ישראל אמן.

* * *

אנו רואים שכל מה שיצחק קיבל עליו הוא רק על בחינת תורה, כמו שכתוב תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית הכסא, אבל לא על בחינת התפילה. וזה הכלל אם לא יהיו לומדי תורה, אזי לא יהיה אפילו מי שיתפלל. כמשל מהמלך שהוריד מכל בני המלוכה דרגה אחת, עד שלא נשאר עבור החיל הפשוט שום דרגה. לכן אם אנו רוצים שיהיו בעה"ב ובנינו שיתפללו עלינו, מוטל להחזיק את הלומדי תורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree