אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 355. מי שאין לו בנים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

355. מי שאין לו בנים

מובא בהספרים הקדושים ענין "ברא מזכה אבא", היינו מה שאבא לא היה יכול להשלים, אזי הברא מזכה אותו, במה שמשלים את חלק אביו. ונמצא בזה הוא משלימו. ולכן לא היו לאברהם בנים, כי שניהם היו שלמים. ועל ידי הוספת ה' לאברהם, כבר מצא מקום חסרון, שעליו היה כבר מקום להתפלל על בנים. וכמו כן יצחק לא מצא מקום חסרון ועל ידי התפילה המציא לו הקדוש ברוך הוא מקום חסרון, שעל זה היה יכול להתפלל. וכמו כן רחל הצדקת היתה יפת תואר ויפת מראה, שלא היה לה מקום חסרון. ועל זה אמרה רחל "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי".

כי מי שאין לו בנים נקרא בחינת מת, זאת אומרת שכבר אין לו מקום חסרון על מה שיצטרך להמשיך חיים חדשים. לכן מסר לו בחינת הגבורה, אשר על ידי התגברות תמיד בתורה ומצוות הוא ימשיך את השלימות הגמורה, כי דרכי בן אדם שמתקן את מעשיו על ידי תשובה. ויש תשובה מאהבה, ויש תשובה מיראה. ויש צדיקים כוללים, אפילו מצד פרטיותו כבר זכה לתשובה מאהבה, אבל לטובת הכלל לא תיקן את התשובה מאהבה. וזו היתה מדתו של יצחק, כמו שכתוב "ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים", היינו בשיעור מלא ומושלם. ובזה נבין מאמר חז"ל, אמר רבי שמואל בר נחמני מאי דכתיב, כי אתה אבינו וכו' (שבת פ"ט ע"ב).

חזרה לראש הדף
Site location tree