אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 357. אברהם הוליד את יצחק
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

357. אברהם הוליד את יצחק

תולדות תשי"ח

על פסוק "אברהם הוליד את יצחק", מפרשים שקלסתר פנים של יצחק היה דומה לשל אברהם, וכולם העידו שאברהם הוליד את יצחק. ויש להקשות שהרי הכתוב אומר "ואלה תולדות יצחק בן אברהם", ולא מפרש מיהן התולדות, אלא שהפסוק מפרש על תולדות יצחק, ש"אברהם הוליד את יצחק".

ולבאר את הנ"ל נקדים המשנה, "על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים". הנה אברהם נקרא "איש החסד", שמסר את כוחו לעשות חסד עם אנשים. יצחק נקרא "עמוד עבודה", שמסר נפשו על המזבח. ויעקב נקרא "עמוד התורה", כמו שכתוב "תתן אמת ליעקב", ותורה נקראת תורת אמת, וכמו שכתוב "איש תם יושב אוהלים", ופירש רש"י אוהל של שם ואוהל של עבר ועוסק בתורה.

והנה כל אדם צריך להגיע לאלו ג' עמודים. ומקודם אלו הג' עמודים נתגלו בזה אחר זה על ידי אבותינו הקדושים, שכל אחר מהם גילה עמוד אחד. ואחר שנתגלו אלו הג' עמודים, כבר יש בכוחינו גם כן ללכת באותן הדרכים שאבותינו סללו לנו. ומשום זה נקראים אנו בשם "עם סגולה", כי לנו יש הסגולה מירושת אבות לקיים את ג' עמודים, שעל ידם יש קיום עולם, היינו שעל ידם יתקיים העולם להגיע להמטרה שבשבילה נברא העולם.

לכן כשהולך הפסוק לבאר תולדות יצחק, היינו איזו בחינת עמודים הוריש יצחק לבניו, אזי הפסוק מפרש "אברהם הוליד את יצחק". היינו שאל תחשוב שתולדות יצחק הן רק מדתו של יצחק שהוריש לבניו, אלא גם מדתו של אברהם. וזה שכתוב "אלה תולדות יצחק", היינו את השתי מידות האלו נתן ביעקב. לכן מאברהם, שמדתו בחינת עצמותו היה רק חסד, יצא ישמעאל. ומיצחק שהיה לו מדתו וגם בהתכללות אברהם, יצא עשו. מה שאם כן כשהיה לו את ג' עמודים, כבר היה יכולה לצאת מדתו שלימה, שהיו לו י"ב שבטים. והיות שאבותינו הקדושים כבר הורישו לנו אלו השלשה עמודים, כבר נוכל בנקל גם כן ללכת בדרכיהם. ואם האדם רואה שקשה לו ללכת בדרכיהם, צריך להתפלל לה' שיושיע לו. ואין זו עזרה למעלה מטבע, היות שהמידות האלו כבר באו בהתלבשות באבותינו הקדושים.

ודוקא בדברים שהם למעלה מטבע אי אפשר להתפלל. כמו שהזהר מתרץ מדוע אברהם לא התפלל על שרה שהיתה עקרה, ויצחק כן התפלל. ומתרץ, שגם יצחק לא התפלל על רבקה. ומדייק בהפסוק, "ויעתר יצחק לנוכח אשתו" ולא לנוכח רבקה, "כי עקרה היא", היות שעקרה שיהיה לה בנים נקרא למעלה מהטבע. ועל למעלה מהטבע, שה' יעזור לו עזרה גדולה כזו, לא התפלל. נמצא אחר שאבותינו כבר המשיכו אלו הג' עמודים, אנחנו צריכים לעשות כל מה שבידינו, ולהתפלל לה' שנזכה גם כן לאלו ג' עמודים, שהם קיום העולם, היינו להגיע להמטרה שהעולם נברא בשבילה.

חזרה לראש הדף
Site location tree