אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 359. ויזרע יצחק בארץ ההיא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

359. ויזרע יצחק בארץ ההיא

תולדות תש"מ

"ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו ה'". ויש לשאול למה דווקא מאה שערים, מדוע לא מאה וחמשים, שהוא יותר חשוב ממאה. ומדוע אם הפסוק רוצה להפליג הפלגה גדולה אינו מוצא רק מאה שערים. עוד יש לשאול, "ויברכהו ה'" היה צריך לומר לפני "וימצא מאה", ומכאן משמע שלאחר שזכה למאה שערים עוד יש מקום לברכת ה'. ומה היה חסר לו, שתהיה הברכה על מה לחול. ועוד יש לשאול, על הפסוק "כי גדול מאוד" פירש רש"י, שהיו אומרים זבל ופרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. הגם שיש על זה הרבה פירושים, על דרך הפשט עדיין נשאר קשה.

הנה מובא בהקדמה לתע"ס, שמלבד תשובה מאהבה יש גם תשובה מיראה, שאז הוא נקרא בינוני. והוא נותן שם משל על זה, בדומה לב' אנשים שכרתו ביניהם ברית אהבה מחמת הטוב והעונג שהם משפיעים איש על רעהו. ובזה יש ב' אופנים: א) שתמיד היה ביניהם אהבה. ב) שבתחילה היה להם טענות איש על חבירו, ורק אחר זמן נקשרה ביניהם אהבה וכרתו שניהם ברית. ובזה הוא מפרש, שענין תשובה מיראה, שזדונות נעשים לו כשגגות, נמצא שרק לאחר שעשו תשובה יש ביניהם אהבה, מה שאין כן לפני זה היה לו זדונות. לכן תשובה מיראה נקראת בחינת בינוני, משום שיש כאן ב' זמנים: טרם שעשה תשובה, אז לא היה להם אהבה, אבל לאחר שעשה תשובה כבר יש להם אהבה. מה שאם כן כשזכה לתשובה מאהבה, שזדונות נעשו לו כזכיות, נמצא שחלק הזמן שמטרם תשובה גם כן נתקן, שנעשו כולן זכיות, עיין שם. ואז נקרא "צדיק גמור", משום שכבר אין לו שום זדונות. וזה פירוש, "ויזרע... וימצא מאה שערים", היינו מאה אחוז, משום שיותר ממאה אחוז אינו בנמצא. שהכוונה שתיקן אפילו הזמן שמטרם עשה תשובה, היינו אפילו הזמן שהיה לו בחינת זדונות, שזה נקרא בחינת "זבל ופסולת". ו"פרדות", אאמו"ר זצ"ל פירש, זהו בחינת פירוד, שבזמן הסתרת פנים מרגיש האדם שהוא נפרד מה' וצריך להתחבר ולהדבק בה', שגם זה נתקן אצל יצחק.

מה שאם כן כשעושה תשובה מיראה, הגם שאחר התשובה כבר יש לו "כסף וזהב", מלשון כסופים וזה הב, שה' יתן לו אהבה ויראה משום שהוא כבר כוסף לה', שאז ה' נקרא בשם "אבי מלך". אבל זו בחינה שנוהגת רק לאחר תשובה. מה שאם כן לפני שעשה תשובה נשאר זדונות, הנקרא "זבל ופרדותיו". וזהו פירוש שהיו אומרים, זבל ופרדותיו של יצחק חשובים יותר מכספו וזהבו של אבי-מלך. משום שזבל ופרדותיו של יצחק, שהוא מבחינת תשובה מאהבה חשובים יותר מתשובה מיראה, שנקרא כספו וזהבו של אבימלך.

ולפי מה שמבואר בהסולם, אז מטרם שזוכים לבחינת אור החכמה, עוד לא זוכים למחילת עוונות. ויצחק, שהוא בחינת גבורה, שהוא בחינת חכמה, הנקרא "מאה שערים", שכל המאה אחוז משנותיו נתקנו, אבל עוד צריכים לקו אמצעי, הנקרא בחינת ברכה, שהוא בחינת חסדים המלבישים את החכמה, כמבואר בהסולם. שלכן התורה מתחלת בב' דבראשית, משום שבית הוא בחינת ברכה, שהיא בחינת חסד. לכן אחרי כל זה, "ויברכהו ה'", שזכה להתכללות של קו אמצעי.

חזרה לראש הדף
Site location tree