אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 362. וירא יעקב כי יש שבר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

362. וירא יעקב כי יש שבר

שבת חנוכה תשכ"ו, כפר סבא

במדרש תנחומא, "וירא יעקב כי יש שבר", זה שאומר הכתוב "אשרי שאל יעקב בעזרו". למה לא נאמר שאל אברהם, או שאל יצחק, אלא שאל יעקב, אלא מלמד שלא נצב הקדוש ברוך הוא לא על אברהם, לא על יצחק, אלא על יעקב, שנאמר "וה' נצב עליו". אמר רבי סימון אין המלך עומד על שדהו לא כשנזרעה ולא כשנחרשה ולא כשנעדרה, ואימתי עומד עליה, כשהיה עומדת בכרי. כך אברהם עדר, שנאמר "קום התהלך בארץ", יצחק זרע שנאמר "ויזרע יצחק", לא עמד עליה עד שבא יעקב, שהיה כרי של תבואה שנאמר "קדש ישראל לה' ראשית תבואתו", ועמד הקדוש ברוך הוא עליו שנאמר "וה' נצב עליו", הוי "אשרי שאל יעקב בעזרו".

ויש לשאול: א) למה דווקא יעקב נקרא בחינת תבואה. ב) איזו שייכות יש מהמשל להנמשל, שמשום זה יש לומר שדוקא על יעקב עמד הקדוש ברוך הוא, ולא על אברהם ויצחק. ג) מה פירוש שה' עמד עליו, והלא גם אברהם ויצחק זכו שה' דיבר עמם, כמו שכתוב אצל אברהם כמה פעמים, "ויאמר ה' אל אברהם... ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים", כמו כן כמה פעמים ה' דיבר עם יצחק, "וירא אליו ה', ויאמר אל תרד מצרימה". ומהי החשיבות שנאמר אצל יעקב בזמן החלום, כמו שכתוב "ויחלום... והנה ה' נצב עליו".

חזרה לראש הדף
Site location tree