אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 363. ד' מלאכים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

363. ד' מלאכים

מקץ תש"מ

בזהר הקדוש מביא, ד' מלכים היו, מה שאל זה לא שאל זה. דוד אמר "ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם". אסא היה מתירא יותר... הוא רצה לרדוף אחר אויביו ולא להלחם עמהם, והקדוש ברוך הוא יהרוג אותם. יהושפט גם כן היה מבקש ואמר אני איני יכול לרדוף ולא להרוג אותם, אלא אני אזמר ואתה תהרוג אותם, והקדוש ברוך הוא עשה לו כן. חזקיה מלך יהודה גם כן אמר, אני איני יכול לא לזמר, ולא לרדוף, ולא לערוך מלחמה... מה כתיב "ויהי בלילה... ויך במחנה אשור", וחזקיה היה יושב בביתו והקדוש ברוך הוא הורג אותם (הסולם, אות קכא).

רואים אנו מכאן שאין האדם יכול לומר שחסרים לו כשרונות מלידה, וכח התגברות, שיוכל לנצח את מלחמת השונאים. אלא אפילו שאין לו שום כח, היינו לא לערוך מלחמה כמו דוד, ולא לרדוף אחריהם כמו אסא, ולא לזמר כמו יהושפט, אלא יושב בביתו ולא עושה כלום כמו חזקיה. אלא שצריכים לבקש מה' ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. זאת אומרת שצריכים רק רצון, אבל צריך להיות רצון חזק, שפירושו של רצון חזק הוא שרצון הזה לא נותן מקום לשאר רצונות שיכנסו לתוך הגוף, אלא ברצון זה הוא הולך כל הזמן, ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל אם אין רצון חזק, אלא שהרצון שרוצה לנצח את מלחמת היצר נותן מקום גם לשאר רצונות שיכנסו לתוך הגוף, אזי התפילה שהוא מתפלל לה' הנקרא רצון, אין זו תפילה שלימה.

וזה דומה כמו שמספרים מעשה בחסיד אחד, שנכנס להרבי שלו שהיה מפורסם לפועל ישועות, וביקש ממנו שהרבי יברך אותו שיצליח בפרנסה שלו. והוא היה סנדלר, אז בירך אותו שיצליח בסנדלרות. וכשבא החסיד לביתו, אמרו לו החברים הלא אתה רואה שאין אתה מצליח בסנדלרות, אלא אנו רואים שנגרות היא אומנות טובה, תלמד נגרות ותהיה נגר. אך לאחר שעסק במקצועו החדש גם כן לא היה לו פרנסה. ואז נסע שוב להצדיק וסיפר לו, היות שהוא נגר ואין לו פרנסה, ובירכו הצדיק שיצליח בנגרות. וכשבא הביתה, אמרו לו החברים, הלא אתה רואה שאין לך פרנסה מנגרות, והיות שבמקצוע של פחחות יש פרנסה ברווח תלמד המקצוע ותהיה פחח. חלף זמן ולא הצליח בפחחות. נסע שוב לצדיק ואמר לו שאין לו פרנסה. אז הצדיק בירך אותו עוד הפעם שיהיה לו הצלחה. וכשבא הביתה, אז אמרו לו החברים, היות וכעת כולם עוסקים בחשמלאות וכולם מצליחים לכן תלמד את המקצוע הזה. אך כמו בפעמים הקודמות לא ראה ברכה בעמלו. ואז שוב נסע לצדיק, ושאל אותו, מדוע כל אלה שהצדיק מברך, רואים ברכה ומצליחים בפרנסתם, שהברכות של הרבי מתקיימות, ואילו אני לא.

השיב הצדיק שיבוא למחרת, אז הוא יתן לו תשובה, היות שהוא מוכרח לעיין בדבר. למחרת כשבא השיבו הצדיק, שמע בני, בשעה שברכתי אותך שתצליח בסנדלרות, בא מלאך ורצה לתת לך את ההצלחה בסנדלרות. ושאל לכל אנשי העיר איפה גר כאן פלוני הסנדלר. וכולם ענו לו כי אין בעיר זו סנדלר בשם שציין. לכן המלאך שב עם הברכה וההצלחה למעלה. ואחר כך ברכתי אותך בהצלחה בנגרות. ובא מלאך עם הצלחה בידו כדי למסור לך, ושאל לכל אנשי העיר, היכן גר פלוני הנגר. וכולם ענו לו כי אין בעיר זו הפלוני הזה הנגר. ואז חזר המלאך למעלה, כי אומנם יש כאן אדם בשם שציין אבל הוא לא נגר אלא פחח. וכך הלאה, ובכל פעם חזר המלאך למעלה, לאחר שלא מצא את הפלוני העוסק באומנות המסויימת. ואז אמר לו הצדיק, מה אני יכול לעשות לך, אם בכל פעם אתה משמש עם עבודה אחרת. לכן לא מועילות הברכות שלי, שאין אתה מסוגל לקבל את הישועה על החסרון שלך, כי כל פעם יש לך חסרון אחר.

הנמשל, בזמן שאדם מתפלל לה' ושולחים לו ישועה על התפילה שלו, אז כשבאה הישועה למטה, כבר יש לו רצון וחסרון אחר. מה שאם כן כשיש לאדם רצון חזק, שאינו נותן לרצון אחר להכנס לגוף, אז הוא יכול לקבל ישועה על התפילות והבקשות שהוא מבקש.

חזרה לראש הדף
Site location tree