אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 368. והנה ה' נצב עליו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

368. והנה ה' נצב עליו

ויצא תש"מ

"והנה ה' נצב עליו, ויאמר אני ה' אלקי אברהם אביך... הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך". ופירש רש"י, על הקושיא מה חשוב הד' אמות שהוא שוכב עליה. ומביא דרשות חז"ל, "קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו, רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו, כד' אמות שזה מקומו של אדם".

להבין הדברים על דרך הרמז. הנה "ארץ" נקראת מלכות, שהיא בחינת מלכות שמים. שכל ארץ ישראל, היינו כל ארץ הרוחנית קיפל הקדוש ברוך הוא תחת המלכות שמים, כענין הפסוק "מה ה' אלקיך מעמך כי אם ליראה". היינו שלא צריכים יותר, רק קבלת עול מלכות שמים, שעל ידי זה יכולים לזכות לכל ארץ הרוחנית, הנקראת בשם "ארץ ישראל", כמו שאמרו חז"ל "כל מי שיש לו יראת שמים דבריו נשמעים" (ברכות ו:). היינו שהאדם שזכה למלכות שמים, כל המחשבות והרצונות שלו, בידו לשלוט עליהם, שזה נקרא דברים נשמעים אצל האברים שלו. וזה פירוש קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו, היינו תחת הארץ, שנקרא מלכות שמים.

הזהר הקדוש פירש, "ויצא יעקב מבאר שבע", היינו שיצא מארץ ישראל. "וילך חרנה", היינו לחו"ל, שעל ידי זה הוא בא לבחינת "חרון אף". ובאדם יש בחינת "קימה", שהוא עומד בקומה זקופה. ויש בחינת "שכיבה", שבזמן שהאדם נופל ממדרגתו נקרא הנפילה בחינת "שכיבה". ולכן נאמר לו, "הארץ אשר אתה שוכב עליה", מה שאתה מרגיש בחינת שכיבה בארץ, היינו שלא יכול לקבל עליו את המלכות שמים כמו שצריך להיות, תדע שזהו לא סתם ארץ שהיא רק בחינת מלכות, שהיא מדרגה קטנה. אלא הארץ הזאת היא מדרגה גדולה.

לכן יש לתת על זה יגיעה גדולה, כי בארץ הזאת תלוי כל מעלת ארץ ישראל. וה' הבטיח "לך אתננה ולזרעך", ואם אתה תקבל את הארץ, כבר הכל יהיה בידך. ופירושו שלכן קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחת הארץ, בכדי שיהיה קל לכבוש את ארץ ישראל. וכמו שכתוב (במדרש רבה ומובא בהקדמה לתע"ס), "אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם כל החכמה וכל התורה דבר קל הוא, כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החכמה וכל התורה בלבו". וזה נקרא שקיפל ה' כל ארץ ישראל תחתיו, היינו תחת ארץ הזאת שנקראת מלכות שמים. שאם הד' אמות, היינו קומתו של אדם, יתמלאו עם יראת שמים, הנקרא מלכות שמים, יהיה קל לכבוש. וזה הבטיח לו, "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך".

חזרה לראש הדף
Site location tree