אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 372. ויהי כהיום הזה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

372. ויהי כהיום הזה

ד' חנוכה תשל"ב

בזהר וישב, "ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו"... ויהי כהיום הזה, יומא דיצר הרע שלטא בעלמא... אימתי יומא דאתי בר נש לאתבא בתיובתא על חובוי או להשתדלא באורייתא ולמעבד פקודי אורייתא (וישב סט). ב"נשמת" אנו אומרים "שועת עניים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע, מי ידמה לך ומי יערוך לך". לכאורה צריך לשאול מהו דווקא התפילה של העני והדל. וכנראה שכוונתו שהשועה והצעקה הן על מה שכתוב אחר כך, היינו "מי ידמה ומי ישוה". לכאורה, איך אפשר על דעתו של אדם להדמות להקדוש ברוך הוא.

ואפשר לפרש, היות שיש ג' מינים בעבודת ה', שבכל אחד מהן נוהג ענין יצר הרע ויצר הטוב.

א' בזמן שמקיים תורה ומצוות על כוונת דשלא לשמה, כדוגמת על מנת שיקראוני רבי, שאז הכוונה שהוא רוצה תמורת העבודה, שהנבראים ישלמו לו עבור טרחתו בתורה ומצוות. נמצא שהוא עובד לא שהבורא ישלם לו שכרו, אלא שאנשים ישלמו לו שכרו. לכן הוא עובד בפרהסיא, כדי שאנשים יראו שהוא עובד בשבילם, כדי שישלמו לו. ואם הוא יהיה אז בהצנע לכת, מי ישלם לו את שכרו.

בחינה ב' שעובד לשמה, היינו שהקדוש ברוך הוא ישלם לו את שכרו, שיתן לו את הטוב של עולם הזה או של עולם הבא. ואז הוא עובד בהצנע לכת, היינו שאנשים לא יראו את עבודתו, שזה נקרא שלא תהיה שליטה להחיצונים, היינו אנשים מבחוץ כשהם יראו את עבודתו. שעל ידי זה הוא נופל תחת שליטת החיצונים, היינו שידרוש שכר מאנשים עבור עבודתו. והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרו. וזה נקרא לשמה, היות שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם לו שכרו. נמצא שהוא עובד עבור הקדוש ברוך הוא. מה שאם כן מי שרוצה שהבריות ישלמו לו שכר, נמצא שלא לה' הוא עובד אלא רק עבור הבריות. וראיה לזה שהוא רוצה שהבריות ישלמו לו שכר עבור היגיעה, וזה נקרא שלא לשמה. מה שאין כן לשמה, כשהוא עובד לשם ה'. ואז הוא לא רוצה שהבריות ישלמו לו, רק הבורא.

בחינה ג' היא שלא על מנת לקבל פרס. אז באה שליטת היצר הרע, ושואל, "מה העבודה הזאת לכם". ואז נקרא שאלת רשע, כי אז אין מה להשיב לו. כי להיצר הרע בשלא לשמה אין לו שליטה, היות שיש לו מה להשיב, היינו שהבריות יתנו לו תמורה, שהם ישלמו לו שכר. והיצר הרע דבחינה הב', כשעובד לשמה, גם כן יש מה להשיב לו, היינו שהקדוש ברוך הוא יתן לו תמורה, היינו שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרו.

מה שאם כן היצר הרע דבחינה ג', שהיא שלא על מנת לקבל פרס. וכשהוא שואל, "מה העבודה הזאת לכם", אין מה להשיב לו על השאלה. לכן רק אז יש לו שליטה. לכן אומר הזהר הקדוש, מתי הוא יום דשליטת היצר הרע, דווקא בזמן שרוצה לעשות תשובה, היינו לחזור למקורו, היינו כמו שהמקור שלנו הוא רק להשפיע לנבראים, כמו כן אנחנו צריכים גם כן להיות רק להשפיע להבורא. וזה שאומר, לעסוק בתורה ולעשות מצוות התורה. גם כן יש לפרש על דרך הנ"ל, שהוא רוצה לעסוק בתורה, כדי שיוכל לעשות מצוות התורה. שהכוונה כמו שאמרו חז"ל, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה (קידושין מ:). היות שבזמן שהאדם רוצה לעסוק בבחינת שלא על מנת לקבל פרס, אז יש שליטת הרע, ואינו יכול לעשות מצוות התורה. וזהו, "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין", היינו על ידי העסק בתורה, אז הוא יכול לבוא לידי קיום המצוות בשלא על מנת לקבל פרס. וזהו, "שוועת עניים וצעקת הדל", מה הם רוצים, "מי ידמה ומי ישוה לך", היינו בהשתוות הצורה, "מה הוא רחום אף אתה רחום". והם נקראים עניים ודלים, היינו בדעת, כי אין להם מה להשיב להיצר הרע בזמן ששואל מה העבודה. מה שאם כן בב' בחינות הקודמות יש דעת מה להשיב לו. לכן דווקא אז נקראים עניים ודלים, ורק אז יש שליטת היצר הרע.

חזרה לראש הדף
Site location tree