אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 376. וירא יעקב מאד
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

376. וירא יעקב מאד

המפרשים הקשו על הכתוב, "וירא יעקב מאד ויצר לו". הלא השם יתברך במראה הסולם שהראה לו הבטיחו לשמרו בכל אשר ילך, כמו שכתוב "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואהיה עמך". אם כן למה היה צריך להתפלל "הצילני נא מיד אחי מיד עשו".

הנה הזהר הקדוש מפרש אמירת המלאכים ליעקב, "וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו". ושואל, וכל כך למה אמרו ליה. ומשיב, בגין דקודשא בריך הוא אתרעי תדיר בצלותהון דצדיקייא ומתעטר בצלותהון, היינו שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים (יבמות סד.).

והנה אאמו"ר זצ"ל פירש, מדוע אין הקדוש ברוך הוא נותן להנבראים כל טוב בלי תפילה, אלא שהוא רוצה שהם יבקשו ממנו, ואז הוא משפיע עליהם. וכמו שאמרו חז"ל ש"יותר מה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק" (פסחים קי"ב). אלא שיש כלל, שאין אור בלי כלי. וכלי נקרא בחינת רצון. כי אין כפיה ברוחניות, משום שאי אפשר להרגיש טעם של תענוג מדבר שאין לו חשק. כי עיקר הרגשת התענוג תלויה במדת החשק והרצון שיש לו בדבר. לכן אין הקדוש ברוך הוא משפיע, אלא בזמן שיש להנבראים רצון וחשק. והרצון של האדם מתרקם דווקא על ידי התפילה, כי על ידי זה שהאדם מרגיש חסרון, הוא מתחיל להתפלל, ועל ידי זה, התפילה שלו מתגדלת ומתרבה, עד שבא לשיעור שיהא ראוי לקבל את ההשפעה העליונה. ומשום זה הקדוש ברוך הוא מתאוה לתפילתן של צדיקים, שרק על ידי זה הם יכולים לקבל שפעו יתברך.

וידוע שבשפעו יתברך אנו מבחינים תמיד ב' בחינות: אור מקיף ואור פנימי. "אור מקיף" פירושו מה שהאדם עתיד לקבל, ועתה אינו ראוי עדיין לקבל את ההשפעה. "אור פנימי" פירושו מה שהאדם מקבל בהוה, זאת אומרת שהשפע בא לו בפנימיותו.

ולפי זה שאמרנו לעיל, שעל כל דבר שמקבלים צריכים להקדים תפלה, שיהיה כלי לקבל את ההשפעה, יוצא, שאפילו לאחר מה שהקדוש ברוך הוא הבטיחו במראה הסולם, זה נקרא אור מקיף. אבל בזמן שפגש את עשו, שאז הוצרך לישועה בהוה, היה צריך להתפלל ולגלות הרצון, הנבחן לבחינת כלי על הישועה, מכיון שבלי כלי אי אפשר לקבל אור פנימי. כי ההבטחה נקראת אור מקיף. מה שאם כן כשבאים להוציא את ההבטחה לפועל, צריכים תפלה. כי אור מקיף הוא אתערותא דלעילא, ואור פנימי הוא על ידי אתערותא דלתתא.

חזרה לראש הדף
Site location tree