אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 378. וישב יעקב בארץ מגורי אביו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

378. וישב יעקב בארץ מגורי אביו

וישב תש"מ

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו". מקשים, מדוע לא כתוב בארץ מגורי אבותיו, ומדוע דווקא במגורי יצחק. ויש לפרש כי זה ידוע, שיעקב הוא בחינת קו אמצעי, שמתפקידו הוא לתקן את הקו שמאל, הנקרא "פחד יצחק". מה שאם כן להקו ימין אין במידותיו של יעקב לתקן. כי מבואר בהסולם שקו אמצעי נוטה לחסד. לכן אין לנו מה להוסיף להקו ימין. מה שאם כן יצחק, שהוא בחינת דין, אז בא יעקב ומתיישב את עצמו בקו שמאל, בכדי לתקן אותו עם מדת הרחמים. ורש"י מביא, מ"א דורש תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף משום כמה דברים. אחת, שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל, ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו. וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, זה נשטם וזה נשטם, זה אחיו מבקש להורגו וזה אחיו מבקשים להורגו.

ויש להבין מהו הקשר הדברים, שיעקב לא עבד אצל לבן אלא בשביל רחל. זה ידוע שיש בחינת לאה, הנקרא עלמא דאתכסיא, ובחינת רחל, הנקראת עלמא דאתגליא. כמובא בזהר הקדוש, בענין משה הנקרא "נתיב", שרק משה היה יכול ללכת בבחינת נתיב, הנקרא עלמא דאתכסיא. אבל שאר אנשים דווקא בבחינת "דרך" יכולים ללכת, כי דרך נקרא דרך המלך, ששם כולם יכולים ללכת, משום שדרך נקרא חסדים, ובמקום שהחסד מגולה כל אנשים יכולים ללכת. לכן יעקב עבד בעבור רחל, היינו שהחסדים יהיו מגולים.

ועיקר הגילוי הוא מחזה ולמטה, שהם בחינת נה"י. ועיקר הוא הקו האמצעי הנקרא יסוד, שהוא בחינת יוסף. לכן נאמר "וישראל אהב את יוסף". ויש קו אמצעי למעלה, הנקרא תפארת, שהוא המכריע בין חסד לגבורה. וקו אמצעי שהוא מחזה ולמטה, הנקרא יסוד, המכריע בין נצח להוד. ועיקר עבודה הוא להכניע את הקו שמאל, שדוקא הקו אמצעי מכניעו.

לכן קו שמאל, ואלה הדבוקים בקו שמאל, רוצים לבטל את הקו אמצעי, משום שעם הקו ימין יכול הקו שמאל להלחם, ואינו צריך לבטלו, משום שאינו מפחד מפני הקו ימין. מה שאם כן מפני הקו האמצעי כן מפחדים, משום שהקו אמצעי מבטל את הקו שמאל. לכן רוצים לבטל הקו אמצעי שלמעלה בתפארת, והקו אמצעי למטה, הנקרא יסוד, שהם יעקב ויוסף.

ועוד מביא רש"י, "ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה". ולכאורה זה בסתירה למה שאמרו חז"ל, "ואם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה וטוב לעולם הבא".

ויש לפרש ש"עולם הבא" נקרא בחינת בינה עלמא דאתכסיא, שהוא בחינת לאה. ו"עולם הזה" הוא בחינת מלכות עלמא דאתגליא. לכן מדתו של יעקב הוא בחינת תפארת, שהוא מחזה ולמעלה, שהוא בחינת עולם הבא. הצדיקים רוצים בשלוה גם בעולם הזה, שהוא עלמא דאתגליא. וזהו "קפץ עליו רגזו של יוסף", היינו שהיה רוצה להמשיך מדרגת יוסף, שהוא עולם הזה, בחינת יסוד, שהוא מחזה ולמטה, שהוא בחינת עלמא דאתגליא כנ"ל. שיעקב עבד בעיקר אצל לבן בשביל רחל, שיהיה בחינת חסדים מגלים, כמו שאמרו חז"ל "צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הבא ולא בעולם הזה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל".

חזרה לראש הדף
Site location tree