אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 379. נס ובחירה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

379. נס ובחירה

אמר רבי יצחק, אי נחשין ועקרבין הוי ביה אמאי כתיב בראובן "למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו", וכי לא חייש ראובן להאי דהא אינון נחשין ועקרבין ינזקין ליה... אלא חמא ראובן דנזקא אשתכח בידיהו דאחוהי בגין דידע כמה שאנין ליה... בגין דהכא אתר דנחשי ועקרבים, אי איהו צדיקא קדוש ברוך הוא ירחיש ליה ניסא, ולזימנין דזכו דאבהן מסייעין ליה לבר נש וישתזיב מינייהו, אבל כיון דיתמסר בידי דשנאוי זעירין אינון דיכלין לאשתזבא (וישב ד' קפ"ה ע"א).

ויש להבין למה "בידי דשנאוי" אין הקדוש ברוך הוא עושה לו נס.

הנה אנו מוצאים בענין הצלה ב' אופנים: א) היכא דשכיחא היזקא, ב) במקום שאינה שכיחא היזקא, היינו שיש חיות שהן מזיקות רק לתאבון, ובשעה שאינן רעבות אינן מזיקות. ויש שהן מזיקות מצד הטבע, היינו שיש להן רצון מצד הטבע להזיק אנשים שדרכן תמיד לטרוף. וכמו כן מצינו שיש שנאה לכלל מין אנושי, ויש לפעמים שיש שנאה דווקא לאיש פרטי ולא להכלל. היינו שהחיה מרגשת שהאדם הזה רוצה להזיק לה, לכן היא מתכוונת להזיק לו. והנה כאן מצינו שהחיות רעות, שהם הנחשים והעקרבים, שאין להם שינאה פרטית לאדם זה דוקא, אלא לכלל מין אנושי. ולכן אין זה נקרא שכיחא היזקא כל כך, לכן אפשר לסמוך על נס. מה שאם כן בידי דאחוי, שיש להן שינאה פרטית לאיש הזה, זה הוי שכיחא היזקא, ואז אסור לסמוך על הנס.

ועוד אפשר לומר שיש חילוק בין בעלי חיים לאדם, היות שהאדם הוא בעל בחירה. כי זה שהחיות מזיקות, זהו מצד הטבע, שהשם יתברך נתן בהן טבע שישתוקקו לזה. נמצא שכל מה שהן עושות הוא מצד השם יתברך, ואין להן כח להתגבר על זה, היינו שלא יזיקו. לכן במקום שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס, זהו גם כן מצד השם יתברך, לכן יש לסמוך על הנס. מה שאם כן אצל האדם, שניתן לו כח הבחירה, בין להרע ובין להטיב, נמצא אם הקדוש ברוך הוא יעשה נס להאדם הזה ויצילו שהשני לא יזיק לו, אזי הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו את כח הבחירה. ובמקום שתהיה סתירה להבחירה אז אין סומכין על הנס.

חזרה לראש הדף
Site location tree