אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 383. ויתיצבו בתחתית ההר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

383. ויתיצבו בתחתית ההר

יתרו תשי"ח

ויתיצבו בתחתית ההר. אמר רבי אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם אם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם. אמר רבי אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא, אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר (שבת פח.). בתוספות, כפה עליהם... ואף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע, שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצתה נשמתן, והא דאמר, כלום כפית עלינו הר כגיגית (עבודה זרה ב':), דמשמע דאם היה כופה עליהן לא היה להן תשובה, והכא אמר דמודעא רבה לאורייתא היינו על מה שלא קבלוה, אבל מה שלא קיימוה איכא תשובה.

והיה לפרש, דענין כפה עליהם הר כגיגית, שצריכים לדעת, כמו שיש כפיה על ידי יסורים, כמו כן יש כפיה על ידי תענוג. שמי שרוצה שחבירו יעשה מה שהוא דורש ממנו, אז חבירו מוכרח לציית לו, על ידי ב' אופנים: או מחמת יסורים, היינו שמפחד ממנו, שאם לא יעשה את רצונו הוא יעשה לו יסורים, או מחמת תענוג המושך אותו לעשות את דרישתו.

חזרה לראש הדף
Site location tree