אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 385. ואשא אתכם על כנפי נשרים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

385. ואשא אתכם על כנפי נשרים

"ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי". וברש"י, "על כנפי נשרים, כנשר הנושא גוזליו על כנפיו, אומר, מוטב שיכנס החץ בי ולא בבני". וענין החץ הוא מלשון "חציצה", כמו שאמרו על פסוק "ויסב חזקיה פניו אל הקיר", מכאן שלא יהא דבר חוצץ בינו להקיר (ברכות ה:). וכמו כן מלשון "מחיצה". שענין חציצה הוא בחינת פירוד שמפריד בין שני דברים. ובענין מחיצה מבואר בבבא בתרא, "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונין את הכותל באמצע". ומפרש שם, ש"מחיצה פירושו גודא, היינו כותל המפסקת. ואימא מחיצה פלוגתא, כדכתיב ותהי מחצת העדה". משמע שמחיצה, היינו בחינה שמחלקת את הדבר לשניים. וכן בתהילים "חיציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך" (מ"ה, ו').

ולהבין את כל הנ"ל, הנה ידוע שהצמצום היה בכדי שתהיה השתוות הצורה. לכן נעשתה הסתרה, שנקרא השגחה בלתי גלויה, שעל ידי זה יצא בחינת הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא, שבשביל זה יש עבודה בבחינת הבחירה. ויש עבודה גדולה לאדם שיאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. וזה נקרא שיצא כותל המפסיק בינינו לבין אבינו שבשמים, כמו שכתוב "הנה זה עומד אחר כותלנו". ובזמן שאדם מתפלל, צריך שיראה שלא יהיה דבר חוצץ, היינו שצריך לייחד את עצמו עם הקדוש ברוך הוא בבחינת השתוות הצורה, היינו שיהיה לשם שמים. מה שאם כן כשאדם דואג לעצמו, הוא בבחינת פירוד. לכן כשבאות מחשבות של פירוד, נקרא זה "חיצים", שהורג את החיות הרוחנית שבאדם. וזה נקרא "חיציך" של הקדוש ברוך הוא, הם "שנונים" שהורגים את חיות דקדושה. וכל החיצים שמקבלים זה רק נובע מההסתרה, שהקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו.

נמצא שהנבראים מדברים לשון הרע על ההשגחה, שמי גרם לזה הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה פירוש, אמר מוטב שיכנס החץ בי, היינו הלשון הרע שמדברים עליו, ואל יכנס בבני. כי על ידי ההסתר שעשה, תהיה הזדמנות ומציאות שהם לא ישארו עם החצים, היינו שלא יהיו בפרודא. שדוקא על ידי התגברות בזמן ההסתר, אז הם יבואו לידי השתוות הצורה, מה שאם כן אחרת ישארו בפרודא, המכונה מחיצה או כותל המפסקת, שדוקא על ידי זה "ואביא אתכם אלי".

חזרה לראש הדף
Site location tree