אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 387. ענין דיין הגון ושאינו הגון
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

387. ענין דיין הגון ושאינו הגון

משפטים תשמ"א

בעל הטורים מפרש על המאמר, "ולא נסמכה פרשת דיינים לפרשת מזבח, לומר לך, המעמיד דיין הגון כאילו בנה מזבח". ולומד את זה ממה שאמרו חז"ל, "המעמיד דיין שאינו הגון, כאילו בנה במה אצל המזבח" (סנהדרין ז:). משמע, שאם מעמיד דיין הגון כאילו בנה מזבח.

ולהבין דבריו יש לפרש מה זה מזבח, ומהו דיין, ומדוע דיין שאינו הגון הוי כאילו נוטע אשרה לגבי מזבח, ומהי אשרה.

ענין "דיין" הוא כמו שאמרו חז"ל, "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל דייני ישראל" (שבת קלט.). ויש לשאול, האם אין יותר רשעים מדייני ישראל, שבשבילם באה פורענות לעולם. אלא זהו כמו שאמרנו כמה פעמים על פסוק "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", שפירושו, בכל דבר שהאדם משער אם כדאי לעשות את המעשה אם לא, אז יש לו שופטים, היינו שיש לו מחשבות ודיעות הנוטות לכאן או לצד האחר. וזה נקרא "דייני ישראל", שאצל כל אדם יש בו דיינים שדנים כל דבר, את הכדאיות שבדבר. ואם זה דיין הגון, אז נקרא שבונה מזבח, ש"מזבח" נקרא בזהר הקדוש בשם מלכות, שהוא ענין קבע. ומה שאמרו שעל ידי זה הוא זובח את היצר הרע, כמו שאמרו חז"ל, "הרוצה שיחיה ימית את עצמו", וכמו כן, "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה", מטעם שמטרם שמקבל עליו עול מלכות שמים, הוא נקרא "גוי", ואסור ללמוד תורה לעכו"ם. וכפי שאמר אאמו"ר ז"ל, כל מקום שאסור פירושו שאי אפשר, אפילו שרוצה.

לכן אם הוא דיין הגון, הרי כאילו בנה מזבח. ואם הוא דיין שאינו הגון, הרי כאילו נוטע אשרה, שהיא עבודה זרה אצל מזבח. היינו במקום שהיה צריך לבנות מזבח, אז הוא בונה עבודה זרה ואומר שהוא מזבח. וענין "אשרה" הוא מלשון אושר. היינו בזמן שהוא מרגיש את עצמו מאושר על ידי עבודתו בתורה ומצוות הוא עוסק בהן, כלומר שהגוף והדעת מסכימים את לכדאיות שבדבר. אבל אם אין הדעת מסכימה, למעלה מהדעת אין הוא מסוגל לעשות. לכן נקרא זה עבודה זרה בבחינת אשרה. מה שאם כן מזבח צריך להיות קבלת עול מלכות שמים למעלה מהדעת. וזה נקרא "דיין הגון", שיכול לפסוק שצריכים ללכת למעלה מהדעת. ואין הדעת החיצוני שלו המכריעה. מה שאם כן "אינו הגון", שהוא מבין שהכל צריך להיות על פי שכלו, שהוא בתוך הדעת.

חזרה לראש הדף
Site location tree