אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 389. ויקחו לי תרומה (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

389. ויקחו לי תרומה (א')

תרומה תש"מ

"ויקחו לי תרומה". לי, פירש רש"י, לי לשמי. "מאת כל איש אשר ידבנו לבו", ופירש רש"י, לשון נדבה והוא לשון רצון טוב. "תקחו את תרומתי", תקחו, משמע בעל כורחם. והוא בסתירה ל"ידבנו", שמשמע רצון טוב ולא על דרך הכפיה. בזהר הקדוש, תרומה תרומ-ה, שצריך להעלות את ה' שהוא המלכות. וכמו כן בזהר הקדוש, תשובה, תשוב-ה לגבי ו', היינו שהאדם צריך להעלות את ה', שהיא בחינת שכינתא בעפרא. שצריכים לאוקמא שכינתא מעפרא, היינו הבחינה שנקראת לשם שמים היא בגלותא. היות שהאדם נבנה מרצון לקבל לעצמו. והרצון להשפיע הוא תחת שליטת הרצון לקבל. ואין בכוחו לכוון שום דבר שיהיה בעל מנת להשפיע, מטעם שהרצון לקבל שולט עליו. לכן מי שרוצה ללכת בדרך האמת, הוא מוכרח לעשות כל דבר שאין הוא רואה תועלת עצמו, והוא צריך להתגבר, ולעשות כל דבר שיש לו שייכות לקדושה, שנקרא "תקחו תרומתי", בעל כורחך, בלי הסכמת הגוף.

וזה נקרא "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני". וכשאומר רוצה אני, זה נקרא תשובה. היינו שאי אפשר לו לעשות שום דבר מרצון, עד שהקדוש ברוך הוא עוזר לו ונותן לו רוח תשובה. וזה נקרא תשוב ה', שהיא בחינת מלכות שלו, שהיא נקודת הצמצום, שעליה, היינו על הרצון לקבל, נעשה תיקון המסך. אז כמו שהו' דשם הוי-ה נקרא משפיע, כמו כן הרצון לקבל שלו בא לבחינת השפעה. ואז הוא יכול לתת תרומה, היינו שיכול להוריד את הה' שלו. וכשזוכה לזה, אז "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי", הכוונה מה שהיה קודם בחינת תקחו בכח הכפיה, יהיה עכשיו בבחינת רצון טוב, כמו שפירש רש"י על "ידבנו לבו".

נמצא, "מאת כל איש אשר ידבנו לבו", היינו עכשיו, שאתם הולכים ליקח את תרומתי בעל כורחו, תדעו שעכשיו היא בבחינת "ידבנו לבו", שעכשיו יש לו רצון טוב, משום שכבר הורם ענין המלכות שלו בבחינת לאוקמא שכינתא בעפרא. על דרך מה שכתוב בזהר הקדוש, "האי דזיק עשו לאחורי נטיל ליה יעקב ברישא דיעקב הוא בראש", שכוונתו על נקודת הי' שנצטמצמה, כבר היא בחינת על מנת להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree