אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 392. כי יד על כס י-ה (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

392. כי יד על כס י-ה (ב')

בסעודה שלישית תצוה פרשת זכור תשט"ו

"ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור". פירש רש"י, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק, היינו שהשם נחלק לחציו. להבין את זה צריכין להקדים את הפסוק, "בי-ה ה' צור עולמים", היינו שבב' אותיות "י-ה" של ה' צייר את העולמות.

"בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להבראות, אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות" (אבות פרק ה'). והקושיא מפורסמת וכי הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו. שזה דומה למי שנותן לחבירו לשמור כוס ששוה לירה אחת, ואם הוא מאבד את זה, היה צריך לשלם רק לירה אחת. והלך הבעל הבית ושילם עשר לירות. וכי בשביל זה היה צריך לשלם עשר לירות.

והענין, בתחילה ברא את העולם במדת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מדת הרחמים, שעל ידי זה תהיה היכולת להאדם לבוא לשלימות. מה שאם כן כשהיה במדת הדין, אזי לא היה אפשרות במציאות שהאדם יוכל לצאת מבחינת יצרו הרע.

וזה, "ליתן שכר טוב לצדיקים". היינו שעל ידי התיקון של מדת הרחמים, הנקרא "עשרה מאמרות", יש קיום העולם. "ולהפרע מן הרשעים", היינו עכשיו שנתנו להם ההזדמנות לצאת משליטת היצר, ומכל מקום אינם רוצים, מגיע להם עבור זה שמאבדין את העולם, אף על פי שיש שם תיקון של עשרה מאמרות, שזה דבר יותר קל מכפי שהיה טרם התיקון, היינו במאמר אחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree