אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 396. ראו קרא ה' בשם בצלאל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

396. ראו קרא ה' בשם בצלאל

מוצש"ק ויקהל תשל"ח

"ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל". ויש להבין מה ענין זה שמספר משה לבני ישראל, "ראו קרא ה' בשם בצלאל".

הנה במדרש בפרשת תרומה: משעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה "עשה לי משכן", התחיל מתמיה ואומר, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים והוא אומר "עשה לי משכן". לכך אמר משה "ישב בסתר עליון". מהו "בצל שדי יתלונן", בצל אל, בצל רחום, בצל חנון, אין כתיב כאן, אלא בצל "שדי" בצל שעשה בצלאל. ולכאורה המדרש קשה, איך שייך לומר שמשה היה חושב חשבון גשמי היות ש"מלא כל הארץ כבודו", איך הוא נכנס לתוך המשכן שעשה. וכמו כן שאמרו חז"ל "צמצם שכינתו בין בדי הארון", ומי יכול חס ושלום לחשוב חשבון מקום גשמי.

ויש לשאול על דרך שמשה נתקשה - הלא "מלא כל הארץ כבודו", ומכל מקום אין הנבראים מרגישים את כבודו יתברך. שהרי אם היו מרגישים את כבודו יתברך, לא היו רשעים בעולם. אם כן איך יכול להיות שעל ידי המשכן כן ירגישו את כבודו יתברך. ולזה השיב המדרש, "בצל שדי יתלונן", היינו שהמשכן שנעשה, כדי שירגישו שהשכינה שורה בישראל, הוא על ידי "בצל שדי".

שענין צל הוא כמו שאמר אאמו"ר ז"ל, דווקא במקום שמש שם שייך לומר שעושים צל כנגד השמש. שענין "שמש" היא בחינת ידיעה, היינו אם ברור לך הדבר כשמש. ו"צל" נקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהיא נגד הידיעה. ומדוע צריך להיות דווקא בחינת אמונה, ולמה אסור לעבוד את ה' בבחינת ידיעה, הוא שאמר לעולמו "די" ולא תתפשט יותר.

ומבואר בדברי האר"י ז"ל, כי שם "שדי" הוא בשעה שהתפשטו העולמות אמר לעולמו די ולא תתפשט יותר. אז הוא מפרש י"ד בחינות הנקרא מחזה ולמטה דיצירה ועולם עשיה שיש שם י"ד ספירות, ששם מדור הקליפות. שענין הקליפה הוא בחינת מקבל על מנת לקבל, שעד המקום הזה יכולים להרגיש קדושה, מה שאם כן במקום הי"ד אי אפשר להרגיש קדושה. כי ענין י"ד נקרא כלי קבלה, מלשון "כי תשיג יד". שענין קבלה נוהג בין במוחא ובין בליבא. והיות שבמקום שיש ידיעה, אז מקבלים בכלים דקבלה.

לכן מוכרחים להשתמש עם כלים של אמונה, ששם אין אחיזה לכלי קבלה, רק כלי השפעה, אחרת לא יכול לשכון אור אמונה. לכן נקרא זה "בצל שדי", היינו בשביל שדי נעשה צל. ועל ידי זה תהיה היכולת להרגיש את כבודו יתברך. נמצא לפי זה מעלת המשכן, שנוכל להרגיש שהשכינה שורה בישראל דווקא על כלים דהשפעה. וזה נקרא "צמצם שכינתו בין בדי הארון". שענין צמצום פירושו, שדוקא על ידי כלים דהשפעה וכלים דאמונה תהיה היכולת להרגיש אותו. מה שאם כן אם אין הכלים האלו, אף על פי ש"מלא כל הארץ כבודו", אבל אין מרגישים אותו. ולזה אמר משה, "יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן". ולזה אמר משה לעם ישראל, שדוקא בשם "בצלאל" נעשה את המשכן, היינו שדוקא על ידי הצל נבוא להרגשת כבודו יתברך.

חזרה לראש הדף
Site location tree