אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 409. ענין היסורים (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

409. ענין היסורים (ב')

"ישראל קדושים הם". יש לו ואינו רוצה, רוצה ואין לו. אינו רוצה על מנת להשפיע, יש לו תורה ומצוות ויראת שמים. רוצה על מנת להשפיע, אז אין לו לא תורה ומצוות ולא יראת שמים. אינו רוצה בעל מנת להשפיע נקרא בחינת "כל העולם אומרים לך צדיק אתה". רוצה בעל מנת להשפיע, אז הוא בבחינת "היה בעיניך כרשע".

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם... במספר שמות כל זכר לגלגלתם". ופירש רש"י, בקע לגולגולת, וכך היא דרכה של תורה... וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל וכו'. איזהו יסורים של אהבה, כל שאין בה ביטול תורה. אשרי הגבר אשר תיסרנו ה'. את אשר יאהב ה' יוכיח.

וצריך להבין היסורים האלו למה לי. ולמה דווקא "את אשר יאהב ה' יוכיח". ומה הפירוש "אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה". ואילו יסורים יש בעולם שאין ביטול תורה, הלא היסורים לא נותנים להאדם להשתדל בתורה. ומה מרמז הלשון של "בקע" לשון בקיעה לגולגולת.

זה ידוע שכל הכלי שמקבל תענוג הוא ההשתוקקות הוא בחינת חסרון להדבר, היינו לדבר שיש לו רצון גדול, ובשיעור שיש לו רצון להדבר, בשיעור זה הוא משתוקק. והרצון קטן או גדול נמדד בשיעור היסורים, שירגיש אם הוא לא ישיג את הדבר.

והנה כפי שמבואר (בהקדמת תע"ס אות צו-צז), שענין תורה לשמה הוא לשם החיים שמוצא בהתורה. כי כשמוצא את פניו יתברך בהתורה כך הוא מוצא את החיים בהתורה, כמו שכתוב "כי באור פני מלך חיים".

נמצא בזמן שהאדם לומד תורה, ואינו מוצא את החיים בהתורה, יש לו צער מזה, וזה נקרא "חיי צער תחיה". היינו שיהיה לו צער מזה שאינו מוצא את אור פניו יתברך. ומכל מקום אינו מפסיק מללמוד תורה. וזה שכתוב "ובתורה אתה עמל", אף על פי שלא מוצא אותו. נמצא בשיעור שהוא לומד תורה ומכוון למצוא אותו, כן היסורים מתרבים אליו. בשיעור מסוים שנקרא "יגעת", אז "מצאת", כפי שמבואר שם, שהוא ענין מציאות אור פני מלך בהתורה.

נמצא שעל ידי היסורים מתרקם אצלו הרצון האמיתי לקבל אור פני מלך חיים. וזה נקרא יסורים של אהבה, שאין ביטול תורה. והוא משום שכל כמה שהוא מרבה בתורה, כך הוא מרבה בהיסורים. נמצא שאין בהם ביטול תורה, משום שהלומד התורה נולדים לו היסורים. נמצא אם אין לו תורה אין לו יסורים. וזה כאמור נקרא יסורים של אהבה, כי אין בהם ביטול תורה.

וזה נקרא "את אשר יאהב ה' יוכיח". כי בכדי שיהיה להאדם יסורים האלו במה שלא מוצא את ה' בתורה, לא כל אדם זוכה שיהיו לו יסורים מזה. ולכן נאמר, "אשרי הגבר אשר תיסרנו ה'". ואת היסורים האדם צריך לקנות כדי שיהיה לו רצון וחשק אמיתי, כי דווקא בהרצון האמיתי מתגלה בבחינת יסורים, שאין להאדם כלי אחר להשיג את התענוג, אלא על ידי הרצון הזה.

וענין בקע לגולגלת פירש אאמו"ר זצ"ל, שהוא ענין מחשבות זרות, שנופל לאדם בראש מחשבה זרה זו עושה בקע בקיעה בראשו. ואם זוכר את כל הבקיעות ומצטער עליהן, אזי על כל בקיעה מתגלה שם קדוש. וזה יש לפרש, ד"מספר שמות", היינו "לפום צערא אגרא", היינו מספר שמות כפי מספר הבקיעות שהוא מצטער עליהן וזוכר אותן, על ידן זוכים ל"שאו את ראש בני ישראל".

חזרה לראש הדף
Site location tree