אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 416. וזה מעשה המנורה (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

416. וזה מעשה המנורה (א')

בהעלותך תשל"ט

"וזה מעשה המנורה". ופירש רש"י שהראהו הקדוש ברוך הוא באצבע לפי שנתקשה בה. "מקשה", עשת של ככר זהב היתה ומקיש בקורנס וכו'. "כן עשה את המנורה", מקום אחר, על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. "ומחוץ לפרוכת העדות יערוך אותה".

ויש להבין מהו שנתקשה משה במעשה המנורה. ולמה מרמז של ככר זהב היתה, ומכה בקורנס. ומהו הפירוש שעל ידי הקדוש ברוך הוא נעשה מאליה.

הנה על דרך הרמז, ה"מנורה" הכוונה על גופו של אדם. וכשאור ה' מלובש בו, אז האדם מאיר כמנורה. ולזה נתקשה משה, איך גופו של האדם תהיה לו היכולת להלביש את אור העליון, בה בשעה שיש שינוי צורה בין האור להכלי, שהוא גופו של האדם.

על זה באה התשובה, "ככר של זהב היתה". הגוף נקרא "ככר של זה-הב", היינו הרצון לקבל. ו"מכה בו", היינו שהוא ענין זווג דהכאה, על ידי ההכאות והתגברות האדם. כי שני דברים מנוגדים נקראים בשם הכאה, שכל אחד מכה להשני ורוצה לבטלו. וזה פירוש שהיה מקיש על הרצון לקבל שלו, בכדי לבטלו. אבל "נתקשה בה", היינו שאין זה בידי אדם להפוך את הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. ועל זה באה התשובה "כן עשה המנורה", היינו על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. שזה פירוש "הבא לטהר מסייעין אותו". אבל זו אמת מה שהגוף אומר לו שאין בידי אדם להפכו.

אם כן הקושי לעשות את הדבר נקרא "כלי". שהוא בחינת חסרון, ואחר כך יכול לבוא שפע שנקרא מילוי, למלאות את החסרון. מה שאם כן אם אין לו הקושיות אז אין לו מקום לקבל מילוי החסרון, שזה נקרא סיוע מלמעלה. אם כן משמע מכאן שבלי קושיות אם אין האדם מתחיל, אז אין מקום למילוי החסרון.

ועל זה בא הפסוק "מחוץ לפרוכת העדות" וכו', שהיא עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. והקושיא "וכי צריך לאורו והלא מ' שנה הלכו לאורו" וכו'. וכי איזה שוטה יחשוב שהמנורה תאיר להקדוש ברוך הוא, והלא אחד מהי"ג עקרים שאין לו גוף. אם כן מה שייך שהמנורה היא לצורכו. אלא הכוונה לאורו של התחתונים, היינו על ידי התעוררות התחתונים. על זה מביא ראיה שבמדבר היה רק על ידי אתערותא דלעילא, ולא על ידי מעשי התחתונים. אלא ששם עדות, הגם שאמר שנעשה מעשה, מכל מקום היה נס, שנס נקרא לא על ידי מעשי התחתונים. וזה "זכו אחישנה לא זכו בעתה". שכל ה"אחישנה" הוא לצורך התחתונים, שיחשבו שעושים משהו.

חזרה לראש הדף
Site location tree