אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 417. ויעש כן אהרן
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

417. ויעש כן אהרן

בהעלותך תש"מ

"ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר צוה ה' את משה". ופירש רש"י, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה. ומקשים המפרשים, מה הווא אמינא שלא יקיים ציווי ה' וכו'.

"תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו, אמר לו חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לך בחיקך". ופירש רש"י, והם גזרו על כך. "אמר לו, מן השמים ירחמו. אמר לו אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. אמר לו רבי. מה אני לחיי עולם הבא. אמר לו כלום מעשה בא ידך. אמר לו מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. אמר לו אם כן מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי". ופירש רש"י מעות של פורים שהנחתים לסעודת פורים, נתחלפו לי וחלקתים לעניים, וסבור הייתי שארנקי של צדקה היא, ולא נפרעתי מארנקי של צדקה (מסכת עבודה זרה, י"ח ע"א).

ובאמת קשה להבין על רבי יוסי בן קיסמא, אדם שמוסר את עצמו על קידוש השם ויושב ועוסק בתורה וכו', עדיין אין זה מספיק שיהיה לו עולם הבא. אבל אם הוא עושה מעשה שכל עם הארץ יכול לעשות, להיות ותרן בממונו, ועל זה הוא אמר "מחלקך יהיה חלקי" וכו'. והרי לעשות פעולה כזאת לא צריך מסירות נפש, ומדוע לאחר ששמע המעשה של צדקה כבר אמר "מחלקך יהיה חלקי".

אלא לפי דרך בעל הסולם זצ"ל יוצא, שעיקר לצאת מתועלת עצמו, היינו שאדם יכול לעשות מעשים של מסירות נפש גם כן על בסיס של תועלת עצמו. לכן כשראה שהוא מוותר על תועלת עצמו על ידי מעשה של צדקה לכן יודע שכל המסירות נפש שלו היא על יסוד של על מנת להשפיע, לכן אמר "מחלקך יהיה חלקי" וכו'. אין הכוונה על מעשה הצדקה בלבד, אלא גם על המעשים שיושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים, כיון שהכל היה על בסיס של על מנת להשפיע.

וזה פירוש "מלמד שלא שינה אהרן", כיון שעשית המנורה היא מדרגה גדולה, שהתענוג הוא גדול ביותר, וכל מה שהתענוג גדול ביותר, יותר קשה לעשות על בעל להשפיע. וזה פירוש, שלא שינה, אלא הכל היה על בסיס "כאשר צוה ה' את משה".

חזרה לראש הדף
Site location tree